Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że nabycie w drodze licytacji komorniczej domu jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ze względu na brak zezwolenia na użytkowanie budynku.

Nabycie od komornika budynku nieoddanego do użytku

Wnioskodawca nabył dom jednorodzinny wraz z działką poprzez licytację komorniczą. Kupiona nieruchomość jest pierwszym domem/mieszkaniem, jaki kupił podatnik. Budynek jest w stanie deweloperskim zamkniętym, wykonane są wylewki, tynki, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna oraz instalacja CO. Obecnie dom jednorodzinny wymaga odbioru przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego – celem uzyskania zgody na użytkowanie budynku.

Z uwagi na powyższe zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z tym, że budynek nie został oddany do użytku, musi on płacić podatek PCC.

Podatnik był zdania, że z uwagi na to, że kupił po raz pierwszy dom jednorodzinny wraz z działką, jest on zwolniony z opłaty podatku PCC, pomimo tego, że w momencie kupna budynek nie był oddany do użytkowania.

Brak zwolnienia z opodatkowania PCC

Dyrektor KIS odrzucił argumentację wnioskodawcy, stwierdzając, że jest on zobowiązany uiścić podatek PCC z tytułu nabycia nieruchomości.

W swojej interpretacji organ podatkowy odwołał się do ustawy o podatku PCC, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. Wyjaśnił, że opodatkowaniu podatkiem PCC podlegają orzeczenia sądowe, które wywołują takie same skutki jak czynności cywilnoprawne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC. Z uwagi na to, nabycie w drodze licytacji na gruncie tej ustawy wywołuje takie skutki prawne jak nabycie na podstawie umowy sprzedaży i z tej przyczyny podlega ww. podatkowi.

Następnie organ wyjaśnił, że zwolnienie z podatku PCC przewidziane jest w art. 9 pkt 17 ww. ustawy i dotyczy tylko określonych rodzajów nieruchomości, takich jak prawo własności lokalu mieszkalnego, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jednakże, aby to zwolnienie miało zastosowanie, nieruchomość musi być zdatna do użytku mieszkalnego, a nabycie musi spełniać określone warunki.

"Skoro więc brak jest pozwolenia na użytkowanie budynku, wydanego przez uprawnione podmioty, to taki budynek nie może być w świetle prawa użytkowany. Tym samym, nie może zaspokajać potrzeb mieszkaniowych. Sprzedaż (nabycie w drodze licytacji), której przedmiotem jest nieruchomość, która nie spełnia definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tj. nie umożliwia użytkowania budynku zgodnie z przepisami prawa, nie podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazanym w przywołanym powyżej art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych" - wskazał organ.

W przedmiotowym przypadku, organ stwierdził, że nabyty budynek nie posiadał zgody na użytkowanie wydanej przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, co oznaczało, że nie spełniał warunków koniecznych do użytkowania jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Dlatego też KIS uznała, że nie można zastosować zwolnienia z podatku PCC, a nabycie nieruchomości podlega ogólnym zasadom opodatkowania.

"Skoro nabyty przez Pana budynek nie jest oddany do użytku przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego – to zgodnie z powyższym – nie podlega zwolnieniu z art. 9 pkt 17 ww. ustawy. To oznacza, że w przedstawionych okolicznościach, umowa sprzedaży nie korzysta z ww. zwolnienia. A zatem, wbrew Pana stanowisku, ciąży na Panu obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabycia ww. nieruchomości na zasadach ogólnych określonych powyżej" - zakończył organ.

Źródło: Dom w stanie surowym zamkniętym - nabyty w drodze licytacji komorniczej - nie podlega zwolnieniu z art. 9 pkt 17 ze względu na brak zezwolenia na użyt... - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.441.2023.2.AD - (interpretacje.pl)