Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że przychód z rekompensat uzyskanych przez spółkę w ramach pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorze lub podsektorach energochłonnych nie kwalifikuje się do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

Przychód z tytuł rekompensat a CIT

Spółka Akcyjna prowadzi działalność w zakresie produkcji papieru i tektury. Od 2020 roku firma uzyskuje pomoc publiczną związaną ze wzrostem kosztów energii - rekompensaty przyznawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Rekompensaty zostały przyznane spółce na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Podatnik przewiduje, że w 2023 r., jak i w kolejnych latach, będzie również otrzymywać rekompensaty na zasadach opisanych powyżej.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy przychód z tytułu rekompensat uzyskanych przez spółkę podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT.

Podmiot był zdania, że przychód z tytułu przedmiotowych rekompensat podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT. Argumentował, że rekompensaty wypłacone w przeszłości oraz rekompensaty, które będą wypłacane w kolejnych latach, stanowią dotacje w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT podlegające zwolnieniu z opodatkowania.

Przychód nie kwalifikuje się do zwolnienia z opodatkowania

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że przedmiotowa rekompensata nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie, nie kwalifikuje się do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

W swojej interpretacji organ podatkowy odniósł się do przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

"Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w rozpatrywanej sprawie stwierdzić należy, że pomoc publiczna przyznana Wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, choć będzie stanowiła świadczenie publicznoprawne z budżetu państwa, to nie będzie miała charakteru dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT" - wskazał organ.

Analizując charakter przedmiotowych rekompensat, KIS stwierdziła, że nie są one dotacjami, lecz formą pomocy publicznej, której celem jest niwelowanie skutków wzrostu cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Rekompensaty te są finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, a ich przyznawanie i wypłata regulowane są przez Prezesa URE. Ponadto, organ podkreślił, że otrzymanie rekompensat nie podlega procedurom rozliczania wymaganym dla dotacji. W konkluzji, KIS stwierdziła, że przedmiotowe rekompensaty nie kwalifikują się do zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

"Konkludując, wykładnia literalna (językowa), jak i wykładnia systemowa prowadzą do jednoznacznego wniosku, że rekompensata otrzymana przez Spółkę od Prezesa URE z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorze lub podsektorach energochłonnych, nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie, nie została objęta dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że przychód z tytułu Rekompensat uzyskanych przez Spółkę podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, należało uznać za nieprawidłowe" - podsumował organ.

Źródło: Czy przychód z tytułu Rekompensat uzyskanych przez Spółkę podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? - Interpretacja - 0111-KDIB1-3.4010.634.2023.1.PC - (interpretacje.pl)