Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że fundacja rodzinna jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od świadczeń niepieniężnych, traktowanych jako przychód z innych źródeł.

Świadczenia na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej a PIT

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do KIS planował, założenie fundacji rodzinnej, stając się jej fundatorem oraz beneficjentem. Celem fundacji miało być prowadzenie konserwatywnej polityki inwestycyjnej, z niskimi rocznymi zyskami. Działalność inwestycyjna miała obejmować najem, dzierżawę, udział w spółkach handlowych, obrót papierami wartościowymi i udzielanie pożyczek. Jednym z beneficjentów fundacji miał zostać syn fundatora.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy fundacja rodzinna będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od potencjalnych dochodów beneficjentów fundacji, z tytułu korzystania z samochodów przez członków zarządu. Uważał, że fundacja rodzinna nie będzie płatnikiem PIT, argumentując, że członkowie zarządu nie otrzymają żadnych świadczeń od fundacji, gdyż pojazdy będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statutowych fundacji, co nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy stwierdzając, że korzystanie z samochodu przez beneficjentów fundacji stanowi świadczenie niepieniężne i jako takie stanowi przychód z innych źródeł, co skutkuje obowiązkiem opodatkowania. Fundacja, jako płatnik, ma obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać podatek dochodowy od tego przychodu. Organy podatkowe podkreśliły, że przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, uwzględniając zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie jedynie do części przychodów odpowiadającej proporcji wartości mienia wniesionego do fundacji przez fundatora lub fundację.

Źródło: Obowiązek płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.810.2023.1.EC