Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że wynagrodzenie za uczestnictwo w zajęciach sportowych pobierane przez spółkę prowadzącą klub sportowy podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynagrodzenie za uczestnictwo w zajęciach sportowych a VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi klub sportowy i jest niezarejestrowana na potrzeby podatku VAT. Podstawą działania klubu są przepisy ustawy o sporcie oraz regulamin. W ramach prowadzonego klubu sportowego uczestnicy zajęć rywalizują w dyscyplinach sportowych. Klub świadczy usługi na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Szkolenie sportowe prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego. Za udział w zajęciach klubowych, spółka pobiera od uczestników zajęć wynagrodzenie. Wnoszone opłaty za uczestnictwo w zajęciach są bezpośrednio powiązane z aktywnym uprawianiem sportu. Spółka nie świadczy usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, jak również usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych przez spółkę podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Podmiot był zdania, że wynagrodzenie pobierane przez spółkę za uczestnictwo w zajęciach sportowych realizowanych przez klub sportowy podlega zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Argumentował, że usługi świadczone przez klub są ściśle związane ze sportem i wychowaniem fizycznym oraz że opłaty za uczestnictwo w tych zajęciach są bezpośrednio powiązane z aktywnym uprawianiem sportu. Ponadto, działania spółki nie są skierowane na osiągniecie zysków, a wspólnicy nie są nastawieni na maksymalizację zarobku i wypłatę dywidend, a wszelkie osiągnięte nadwyżki finansowe przeznaczane są m.in. na zwiększenie parku maszynowego klubu.

Prawo do korzystania ze zwolnienia od VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wynagrodzenie pobierane przez spółkę za uczestnictwo w zajęciach sportowych realizowanych przez klub sportowy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, opierając się na przepisach ustawy o VAT oraz wyjaśnieniach zawartych w tych przepisach. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 tej ustawy, zwolnienie od podatku VAT dotyczy usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Jednakże, aby skorzystać z tego zwolnienia, muszą być spełnione określone warunki, tj. usługi te muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, muszą być konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, a także muszą być świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Ponadto, świadczący te usługi nie może być nastawiony na osiąganie zysków.

„W tym stanie rzeczy, wobec spełnienia przesłanki podmiotowej, jak też przedmiotowej wynikającej z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, do świadczonych przez Państwa usług w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć (…) – zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku przewidziane we wskazanym wyżej przepisie, gdyż usługi te ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, są świadczone na rzecz osób uprawiających sport w ramach zajęć prowadzonych przez klub sportowy, który – jak Państwo wskazali – nie jest nastawiony na osiąganie zysków” - wskazał organ.

KIS stwierdziła, że spółka spełnia powyższe warunki. Klub sportowy prowadzony przez spółkę świadczy usługi ściśle związane ze sportem, uczestnicy zajęć są aktywnymi zawodnikami klubu, a spółka nie jest nastawiona na osiąganie zysków z działalności sportowej. W związku z tym, wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w zajęciach sportowych podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Źródło: Prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 w związku z wynagrodzeniem pobieranym za uczestnictwo w zawodach sport... - Interpretacja - 0112-KDIL3.4012.619.2023.2.KFK - (interpretacje.pl)