Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, gdzie prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sprzedaż gruntów użytkownikowi wieczystemu a VAT

Burmistrz miasta postanowił przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecny użytkownik wieczysty prawo to nabył umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego. Ponieważ prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Miasto było zdania, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Argumentował, że czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów na żądanie użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Brak opodatkowania podatkiem VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Organ podatkowy swoją interpretację oparł na uregulowaniach ustawy o VAT, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach Kodeksu cywilnego. Organ zauważył, że skoro prawo użytkowania wieczystego ustanowiono przed wprowadzeniem przepisów, którymi ustawodawca objął tę czynność opodatkowaniem, to nie podlegało ono opodatkowaniu podatkiem VAT, niemniej jednak nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W związku z tym, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego jest w istocie „przekształceniem” prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości i będzie stanowiła jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast nie wpłynie na „władztwo do rzeczy”, które użytkownik już uzyskał.

Z uwagi na powyższe, KIS stwierdziła, że czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego przed 1 maja 2004 r., w prawo własności tego gruntu na wniosek użytkownika wieczystego, w przedmiotowej sprawie, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i pozostaje poza zakresem tej ustawy.

„W konsekwencji należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. w prawo własności ww. nieruchomości na wniosek obecnego użytkownika wieczystego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” - podsumował organ.

Źródło: Dotyczy braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. - Interpretacja - 0114-KDIP4-3.4012.463.2023.1.AAR - (interpretacje.pl)