Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że stypendia stażowe w ramach projektu pilotażowego finansowanego z Funduszu Pracy są formą pozaustawową i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Projekt pilotażowy, a PIT

Wnioskodawca - pewien powiatowy urząd pracy, wprowadził projekt pilotażowy, w ramach którego przewidziano udzielanie staży osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym także studentom studiującym w systemie stacjonarnym. Staże te są realizowane w tzw. systemie part-time, a stypendia wypłacane uczestnikom staży są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Stypendia są wypłacane na zasadzie minimalnego wynagrodzenia za pracę przeliczonego na pełen etat, z uwagi na system godzinowy stażu.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów wypłacanych uczestnikom staży w ramach projektu pilotażowego, finansowanego z Funduszu Pracy.

Urząd argumentował, że stypendia stażowe w ramach projektu pilotażowego stanowią formę pozaustawową, ponieważ nie zostały bezpośrednio ujęte w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera zamknięty katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania. Pomimo że te stypendia są finansowane z Funduszu Pracy, to nie stanowią świadczeń aktywizacyjnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ani też stypendiów, które podlegają innym przepisom, jak określa art. 53 tej samej ustawy. Projekt pilotażowy nie ma zastosowania wobec osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z powyższym, wnioskodawca uważa, że powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendia za odbywanie stażu w ramach tego projektu.

Stypendia nie spełniają kryteriów zwolnienia z podatku dochodowego

Organ podatkowy potwierdził, że wspomniane stypendia podlegają opodatkowaniu, gdyż nie spełniają kryteriów zwolnienia z podatku dochodowego określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ani nie są stypendiami aktywizacyjnymi z ustawy o promocji zatrudnienia.

"Skoro zatem wypłacane przez Państwa stypendia za odbywanie stażu nie są świadczeniami otrzymywanymi w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nie są stypendiami, które zostały przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to nie ma do nich zastosowania zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 102a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji wypłacane przez Państwa stypendia za odbywanie stażu stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przechodząc natomiast do obowiązków płatnika, jakie ciążą na Państwu w związku z wypłatą tych stypendiów, to wskazać należy, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

Na mocy art. 35 ust. 4 tej ustawy:

Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, oblicza się, stosując stawkę podatku w wysokości 12%.

Zatem odpowiadając wprost na zadane przez Państwa pytanie, od stypendiów za odbywanie stażu w ramach projektu pilotażowego „(...)” finansowanych z Funduszu Pracy – jako formy pozaustawowej – Powiatowy Urząd Pracy w A. powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest uzasadnione i zgodne z przepisami prawa podatkowego. Organ prawidłowo zinterpretował przepisy, ustalając obowiązek opodatkowania stypendiów za odbywanie stażu w ramach projektu pilotażowego, nakładając na powiatowy urząd pracy obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tych stypendiów.

Źródło: Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendiów, za odbywanie stażu w ramach projektu pilotażowego - Interpretacja - 0115-KDIT2.4011.463.2023.2.MM