Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że czynność udzielenia odpłatnej pożyczki przez spółkę na rzecz jej udziałowca będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Udzielenie odpłatnej pożyczki a VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku VAT. W swoim PKD dodatkowo ma wpisane pozostałe pośrednictwo pieniężne, natomiast nie jest to główna działalność firmy. Spółka planuje udzielić pożyczki prezesowi, który jest jednocześnie jej udziałowcem. W związku z tą czynnością przedsiębiorstwo zamierza uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu odsetek od pożyczki.

Z uwagi na powyższe do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy w przypadku transakcji, gdzie spółka będzie udzielać pożyczki swojemu udziałowcowi, będzie ona mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Firma była zdania, że udzielenie przez nią pożyczki na rzecz jej wspólnika/udziałowca stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przy czym czynność ta korzysta ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

Udzielenie pożyczki zwolnione od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że udzielenie pożyczki przez spółkę na rzecz jej udziałowca będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Organ podatkowy analizując przedmiotową sprawę, stwierdził, że opisana we wniosku czynność udzielenia przez spółkę na rzecz jej udziałowca pożyczki spełnia przesłanki uznania tej czynności za podlegającą opodatkowaniu. Zauważył, że udzielenie pożyczki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku VAT, zaś spółkę, jako pożyczkodawcę uznać za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji organ przyjął, że czynność udzielenia przez spółkę odpłatnej pożyczki, na rzecz jej udziałowca, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Następnie, KIS odniosła się do możliwości zwolnienia od podatku VAT. Zaznaczyła, że art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT zwalnia od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Ostatecznie organ uznał, że w przedmiotowej sprawie, czynność udzielenia pożyczki przez spółkę jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, ponieważ usługa udzielenia pożyczki spełnia wymogi ww. uregulowania.

„Zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że czynność udzielenia przez Państwa na rzecz Pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki, mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługi udzielania pożyczek mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymienione wprost w tym przepisie, to usługa udzielenia pożyczki przez Państwa na rzecz Pożyczkobiorcy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Czynność udzielenia przez Państwa na rzecz Pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki, mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako od... - Interpretacja - 0114-KDIP4-3.4012.410.2023.3.KŁ - (interpretacje.pl)