Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży budynków mieszkalnych w stanie deweloperskim 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. austawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sprzedaż budynków mieszkalnych w stanie deweloperskim a ryczałt

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą od 2015 r. Usługi przez niego świadczone sklasyfikowane są według PKWiU 41.00.3 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków). Na dzień złożenia wniosku przychody z działalności gospodarczej podatnika opodatkowane są według stawki liniowej. W 2024 roku mężczyzna planuje zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym i zamiast tego wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. W złożonym wniosku podatnik dowodził, że spełnia i będzie spełniać wszystkie warunki do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu, a żadna z negatywnych przesłanek wykluczających opodatkowanie ryczałtem nie zachodzi ani nie będzie zachodzić. Przedsiębiorca planuje w 2024 roku sprzedaż wybudowanych budynków mieszkalnych w stanie deweloperskim.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy uzyskane w 2024 r. przychody ze sprzedaży budynków mieszkalnych w stanie deweloperskim mogą być opodatkowane według stawki ryczałtu w wysokości 5,5%.

Podatnik był zdania, że osiągane przez niego przychody ze sprzedaży wybudowanych budynków mieszkalnych powinny być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Twierdził, że świadczone przez niego usługi w zakresie budowy budynków mieszkalnych można zakwalifikować jako roboty budowlane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z ww. przepisem, stawkę 5,5% ryczałtu można zastosować do przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 5,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży budynków mieszkalnych w stanie deweloperskim stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

W swojej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą opodatkować swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychody te obejmują przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego i odpowiednich przepisów podatkowych KIS zauważyła, że usługi świadczone przez wnioskodawcę, które polegają na budowie budynków mieszkalnych, można zakwalifikować jako roboty budowlane zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo budowlane oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z uwagi na powyższe prawidłowa stawka ryczałtu od uzyskiwanych przez podatnika przychodów z przedmiotowej działalności wynosi 5,5%.

"Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że wykonywane przez Pana usługi budowy domów mieszkalnych w celu ich sprzedaży indywidualnym kontrahentom zaliczane są do robót budowlanych. Wobec tego właściwa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opodatkowania Pana przychodów ze świadczonych usług zaliczanych do robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków wynosi 5,5% – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym" - podsumował organ.

Źródło: Możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży budynków mieszkalnych w stanie deweloperskim stawką ryczałtu w wysokości 5,5%, tj. według przepisów ar... - Interpretacja - 0115-KDIT1.4011.709.2023.1.DB - (interpretacje.pl)