Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że nabycie ładowarki kołowej od kontrahenta unijnego podlega obowiązkowi złożenia informacji VAT-23 oraz zapłaty podatku VAT, co wynika z jej klasyfikacji jako środka transportu zgodnie z przepisami unijnymi.

Zakup ładowarki kołowej z zagranicy a VAT

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W sierpniu 2023 r. przedsiębiorca zakupił ładowarkę kołową od kontrahenta z Belgii. Nabycie ładowarki kołowej nastąpiło w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a maszyna została przyjęta do używania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Ładowarka nie podlega rejestracji na terytorium kraju ani obowiązkowym badaniom technicznym.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy nabycie od kontrahenta unijnego ładowarki kołowej wiąże się ze złożeniem informacji VAT-23 i zapłatą podatku VAT.

Podatnik był zdania, że nabycie od kontrahenta z Belgii ładowarki kołowej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie powoduje obowiązku złożenia informacji VAT-23 ani zapłaty podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Argumentował, że ładowarka kołowa nie jest środkiem transportu, lecz urządzeniem pozwalającym na przewóz kruszyw z miejsca na miejsce, bądź załadunku/rozładunku na placu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Obowiązek zapłaty VAT oraz złożenia VAT-23

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że nabycie ładowarki kołowej od kontrahenta unijnego jest objęte obowiązkiem złożenia informacji VAT-23 oraz zapłatą podatku VAT.

Organ podatkowy w swojej interpretacji odwołał się do przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. Zaznaczył, że ładowarka kołowa nie jest wymieniona wprost w art. 38 ust. 2 rozporządzenia 282/2011. Jednakże odniósł się do definicji określonej w ustępie 1 tego artykułu, z której wynika, że aby dany pojazd mógł być uznany za „środek transportu”, musi być zaprojektowany oraz faktycznie nadawać się do wykorzystania w celu transportu osób lub rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Przy czym, podkreślił, że do środków transportu nie zalicza się jedynie takich pojazdów, które są trwale unieruchomione oraz kontenerów zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. rozporządzenia.

KIS zauważyła, że w przedmiotowym przypadku ładowarka służy do przewożenia kruszyw w magazynie z jednego miejsca do drugiego oraz załadunku kruszyw, a zatem kruszywo, które znajduje się na łyżce ładowarki kołowej, jest przez jakiś czas transportowane przez ładowarkę. Z uwagi na powyższe organ doszedł do wniosku, że ładowarka kołowa powinna być postrzegana, jako pojazd zaprojektowany i faktycznie nadający się do transportu rzeczy (kruszyw). W związku z tym, że nie ma żadnych innych warunków określonych w dyrektywie VAT ani w rozporządzeniu wykonawczym 282/2011, a konstrukcja ładowarki kołowej pozwala na transport rzeczy (kruszyw), KIS stwierdziła, że ładowarka kołowa wpisuje się w definicję środków transportu określoną w art. 38 ust. 1 ww. rozporządzenia.

„W konsekwencji, do czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia ładowarki kołowej (…) od kontrahenta unijnego znajduje zastosowanie art. 103 ust. 4 i 5 ustawy, co oznacza, że ma Pan obowiązek przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabyciu środka transportu (VAT-23) oraz zapłaty podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego, na podstawie art. 103 ust. 3 i 4 ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Do czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia ładowarki kołowej (…) od kontrahenta unijnego znajduje zastosowanie art. 103 ust. 4 i 5 ustawy, co oznacza,... - Interpretacja - 0114-KDIP1-2.4012.493.2023.1.SST - (interpretacje.pl)