Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przekazanie środków pieniężnych osobie fizycznej, a następnie zwrot tych środków oraz przekazanie odsetek naliczonych przez bank w wykonaniu zawartej umowy powiernictwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zawarcie umowy powiernictwa a PCC

Zainteresowani rozważają zawarcie z osobą fizyczną umowy powiernictwa. Na podstawie takiej umowy powierzyliby tej osobie środki finansowe w celu ulokowania ich na korzystniej oprocentowanym koncie oszczędnościowym lub lokacie założonej przez tę osobę, ale zgodnie z umową powiernictwa na ich rzecz. Osoba, której powierzono by ulokowanie środków w sposób opisany powyżej, nie miałaby swobody w dysponowaniu przekazanymi środkami, co więcej byłaby zobowiązana zwrócić pieniądze wraz z naliczonymi przez bank odsetkami. Planowana umowa powiernictwa przewiduje wynagrodzenie dla powiernika. W takim przypadku powiernik zwróci przekazane mu środki pieniężne wraz z odsetkami z zastrzeżeniem, że pomniejszy on tę kwotę o należne wynagrodzenie za powiernictwo.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy przekazanie środków pieniężnych osobie fizycznej, a następnie ich zwrot oraz przekazanie odsetek naliczonych przez bank w wykonaniu zawartej umowy powiernictwa będzie podlegało opodatkowaniu PCC.

Podatnicy byli zdania, że przekazanie przez nich środków pieniężnych osobie fizycznej, a następnie zwrot tych środków oraz przekazanie odsetek naliczonych przez bank w opisanych okolicznościach w wykonaniu zawartej umowy powiernictwa nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC. Argumentowali, że ustawa o PCC zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu, a umowa powiernictwa nie wpisuje się w ten zakres.

Brak opodatkowania PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że zawarcie umowy powierniczej i przekazanie na jej podstawie środków pieniężnych osobie fizycznej, a następnie zwrot tych środków oraz przekazanie odsetek naliczonych przez bank w opisanych okolicznościach nie podlega opodatkowaniu PCC.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PCC oraz Kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że ustawodawca, wprowadzając w ustawie o PCC zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w tej ustawie. Ponadto wyjaśnił, że powiernictwo jako instytucja prawna nie jest uregulowane w prawie polskim. Z uwagi na to umowa powiernicza należy do kategorii umów nienazwanych, a podstawą do konstruowania czynności powierniczych jest art. 353 (1) k.c.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego oraz odpowiednich przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że zawarcie umowy powierniczej i przekazanie na jej podstawie środków pieniężnych osobie fizycznej, a następnie zwrot tych środków oraz przekazanie odsetek naliczonych przez bank w opisanych okolicznościach nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC podlegających opodatkowaniu PCC.

"Tym samym – z powyższych przyczyn – przekazanie przez Państwa środków pieniężnych osobie fizycznej, a następnie zwrot tych środków Państwu oraz przekazanie odsetek naliczonych przez bank w opisanych okolicznościach w wykonaniu zawartej umowy powiernictwa nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych" - podsumował organ.

Źródło: Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4014.413.2023.4.JKU - (interpretacje.pl)