Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na noclegi, wyżywienie i transport pracowników oraz współpracowników firmy działającej w branży produkcji filmowej.

Noclegi, transport, wyżywienie pracowników i współpracowników

Spółka prowadzi działalność związaną z produkcją, postprodukcją oraz dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych. Zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę na część etatu, kilka osób na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło oraz jako podwykonawców (umowy B2B). Praca często polega na kilkudniowych wyjazdach, w związku z czym firma ponosi koszty związane z zapewnieniem ekipie transportu, noclegów oraz wyżywienia. Wszystkie poniesione koszty są udokumentowane fakturami oraz rachunkami wystawionymi na spółkę lub, gdy nie ma możliwości wystawienia imiennej faktury – odpowiednimi paragonami.

Z uwagi na powyższe do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy wydatki na noclegi, transport oraz wyżywienie pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców spółka może w całości zaliczyć do kosztów podatkowych.

Firma była zdania, że wydatki poniesione na noclegi, transport i wyżywienie pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców w związku z realizacją nagrań może zaliczyć do kosztów podatkowych. Argumentowała, że przedmiotowe wydatki spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie stanowią one kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na noclegi, wyżywienie i transport pracowników oraz współpracowników.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. Wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy: „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1". Ponadto, zaznaczył, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że w przedmiotowym przypadku spełnione zostały wszystkie warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przemawiają za tym następujące okoliczności, tj. spółka ponosi koszty, które nie są jej zwracane, wydatki ponoszone są w celu lepszej koordynacji zespołu na miejscu, a tym samym w celu zrealizowania zlecenia. Ponadto, wydatki udokumentowane będą odpowiednimi fakturami i rachunkami, a także nie znajdują się w katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

„Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że wskazane wydatki spełniają wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, a jednocześnie nie zostały one wyłączone na podstawie art. 16 ustawy o CIT, należy uznać, że koszty związane z podróżami osób zatrudnionych przez Państwa Spółkę, tj. transportu, noclegu, wyżywienia w czasie pracy na planie, stanowić będą dla Państwa koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT” - podsumował organ.

Źródło: Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na noclegi, wyżywienie i transport pracowników i współpracowników. - Interpretacja - 0114-KDIP2-2.4010.557.2023.3.PK - (interpretacje.pl)