Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody z wynajmu nieruchomości położonych w Portugalii, uzyskiwane przez osobę posiadającą centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce, podlegają opodatkowaniu w Polsce, z możliwością odliczenia podatku zapłaconego w Portugalii.

Przychody z wynajmu krótkoterminowego nieruchomości w Portugalii

Wnioskodawczyni, mająca centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce, otrzymuje przychody z pracy i wynajmu długoterminowego w Polsce oraz z wynajmu krótkoterminowego nieruchomości w Portugalii. Przychody z pracy i wynajmu w Polsce są odpowiednio opodatkowane według skali podatkowej i ryczałtem 8,5%, natomiast przychody z wynajmu w Portugalii nie są uwzględniane w polskich rozliczeniach.

Kobieta chciała dowiedzieć się, czy przychody z wynajmu nieruchomości w Portugalii należy wykazywać i opodatkowywać w Polsce. Argumentowała, że według umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z wynajmu nieruchomości powinny być opodatkowane w kraju, w którym nieruchomość się znajduje, a także w kraju rezydencji podatnika. W przypadku umowy Polska-Portugalia, wnioskodawczyni, opodatkowując przychody z wynajmu nieruchomości w Polsce ryczałtem, uważała, że nie jest zobowiązana do wykazywania przychodów z wynajmu zagranicznego w swoim rozliczeniu PIT-28.

Obowiązek opodatkowania dochodu w Polsce

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. Organ podatkowy odwołuje się do zmienionej Konwencji między Polską a Portugalią, która wprowadza obowiązek opodatkowania dochodu w Polsce, przy możliwości odliczenia podatku zapłaconego w Portugalii.

"W celu obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinna Pani uwzględniać otrzymane lub postawione do jej dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu nieruchomości położonych w Portugalii (art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Podsumowując, w świetle zmienionej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Portugalią, rozliczając przychody z najmu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych była Pani zobowiązana uwzględnić przychody z najmu uzyskane i opodatkowane w Portugalii w 2022 r." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z aktualnym prawem podatkowym, umowami międzynarodowymi oraz Konwencją MLI. Organ prawidłowo uzasadnił swój pogląd, odwołując się do przepisów i umów międzynarodowych oraz wyjaśniając zmiany w metodach unikania podwójnego opodatkowania. W efekcie, wnioskodawczyni powinna uwzględnić w swoim polskim rozliczeniu podatkowym przychody z wynajmu nieruchomości w Portugalii za rok podatkowy.

Źródło: Opodatkowanie przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu nieruchomości położonych w Portugalii. - Interpretacja - 0115-KDIT1.4011.714.2023.2.MN