Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychody fundacji rodzinnej z odpłatnego zbycia udziałów i akcji w kapitałowych spółkach prawa handlowego nie będą podlegać opodatkowaniu CIT, ponieważ będą zwolnione z tego podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpłatne zbycie udziałów i akcji przez fundację rodzinną a CIT

Fundacja rodzinna w organizacji została powołana na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego zgodnie z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej. Beneficjentami fundacji będą poza fundatorem członkowie jego najbliższej rodziny. W przyszłości fundacja otrzyma od fundatora w drodze darowizny akcje oraz udziały w kapitałowych spółkach prawa handlowego, tj. spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych. Celem fundacji będzie zarządzanie ww. mieniem, pomnażanie majątku oraz realizacja świadczeń na rzecz beneficjentów. W celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jak również inwestycji w inne aktywa, podmiot dokona odpłatnego zbycia posiadanych udziałów i akcji w spółkach kapitałowych prawa handlowego.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy przychody fundacji z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji w kapitałowych spółkach prawa handlowego będą opodatkowane CIT.

Podmiot był zdania, że przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji w kapitałowych spółkach prawa handlowego nie będą opodatkowane CIT. Argumentował, że przychód osiągnięty z ww. tytułu będzie objęty zwolnieniem z opodatkowania CIT stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Przychód zwolniony z opodatkowania CIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przychód fundacji rodzinnej z odpłatnego zbycia udziałów i akcji w kapitałowych spółkach prawa handlowego nie będzie podlegał opodatkowaniu CIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o fundacji rodzinnej. Zaznaczył, że stosownie do art. 6 ust 1 pkt 25 ustawy o CIT zwalnia się od podatku fundację rodzinną. Ponadto, podkreślił, że z art. 5 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej wynika, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność polegającą na zbywaniu praw wynikających z przystąpienia do spółek handlowych oraz podmiotów o podobnym charakterze mających swoją siedzibę za granicą, nawet jeśli takie prawa, składniki mienia zostały nabyte wyłącznie w celu ich dalszego zbycia.

„Na gruncie art. 5 ust. 1 pkt 3 ufr, fundacja rodzinna może przystępować do spółek handlowych i innych wymienionych w tym przepisie podmiotów, uczestniczyć w nich oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z tych tytułów, również z nich występować, czy zbywać części udziału. Podkreślić należy, że zbywanie udziałów m.in. w spółce z o.o. czy spółce akcyjnej nie mieści się w zakresie działalności wskazanej w art. 5 ust. 1 pkt 4 ufr. Zatem, zdaniem Organu, zbycie udziałów w sp. z o.o. oraz akcji w spółce akcyjnej wniesionych do Fundacji w drodze darowizny mieści się w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufr. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 6 ust. 7 oraz art. 24r ust. 1 updop” - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że przychód fundacji rodzinnej z odpłatnego zbycia udziałów i akcji w kapitałowych spółkach prawa handlowego nie będzie podlegał opodatkowaniu CIT, ponieważ przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Źródło: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychody Fundacji z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji w kapitałowych spółkach prawa handloweg... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.620.2023.1.EJ - (interpretacje.pl)