Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że po likwidacji działalności gospodarczej i ponownym otwarciu działalności w tym samym roku podatkowym podatnik ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania, tj. opodatkowania uzyskanych przychodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Ponowne rozpoczęcie działalności a opodatkowanie

Wnioskodawca działający w branży doradztwa informatycznego we wrześniu 2023 roku zlikwidował swoją działalność po rozwiązaniu umowy z głównym kontrahentem. Proces likwidacji obejmował wykreślenie firmy z CEiDG, przeprowadzenie spisu z natury, zgłoszenie zamknięcia działalności w urzędzie skarbowym i ZUS. Po sfinalizowaniu ww. formalności przedsiębiorca dokonał w sposób fizyczny i trwały likwidacji swojej działalności. W październiku 2023 roku, po podpisaniu nowej umowy współpracy z dotychczasowym kontrahentem, podatnik zdecydował się ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. W tym celu dokonał nowego wpisu do CEiDG, formalnie rozpoczynając prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym samym miesiącu złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy po likwidacji działalności gospodarczej i ponownym otwarciu działalności w tym samym roku podatkowym podatnik ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania, tj. opodatkowania uzyskanych przychodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Podatnik argumentował, że w sytuacji, gdy w ciągu roku podatkowego w sposób trwały dokona likwidacji działalności gospodarczej i o tym fakcie powiadomi naczelnika urzędu skarbowego, dokona jej wykreślenia w CEiDG, sporządzi spis z natury, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, to ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania.

Możliwość wyboru innej formy opodatkowania

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym ponownie rozpoczętej w trakcie roku działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wyjaśnił, że w sytuacji, gdy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.

„Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że o ile zlikwidował Pan trwale i skutecznie uprzednio prowadzoną działalność gospodarczą i 27 września 2023 r. wykreślił ją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych i następnie ponownie (6 października 2023 r.) rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, to mógł Pan dokonać wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania nowo rozpoczętej działalności gospodarczej” - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że po likwidacji działalności gospodarczej i ponownym otwarciu działalności w tym samym roku podatkowym podatnik ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania, tj. opodatkowania uzyskanych przychodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006434036,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-5-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0113-KDIPT2-1-4011-726-2023-2-AP.html