Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących realizacji inwestycji, po zmianie umowy najmu na użyczenie.

Zmiana umowy najmu na użyczenie, a VAT

Wnioskodawca w sprawie - gmina, będąc czynnym podatnikiem VAT od 2017 r., przeszedł na centralizację rozliczeń VAT w oparciu o wyrok TSUE z 2015 r. Dokonał wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wskazując VAT jako wydatek kwalifikowalny. W ramach projektu planowana jest m.in. izolacja termiczna i instalacja fotowoltaiczna pawilonu sportowo-rekreacyjnego, którego gmina jest właścicielem. Po zakończeniu obowiązującej umowy najmu z obecnym najemcą, gmina planuje zawarcie umowy użyczenia.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy po zmianie umowy najmu na użyczenie, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur inwestycyjnych. Gmina uważała, że nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego po zawarciu umowy użyczenia, argumentując, że po tej zmianie nie będzie działać jako podatnik VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje przy spełnieniu określonych warunków, których gmina po zawarciu umowy użyczenia nie będzie spełniać.

Inwestycja jest związana z zadaniami własnymi gminy

Dyrektor KIS stwierdził, że gmina, jako czynny podatnik VAT, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur inwestycyjnych. Uzasadnienie oparł na art. 86 ustawy o VAT, który przewiduje odliczenie podatku naliczonego tylko w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Ponieważ inwestycja jest związana z zadaniami własnymi gminy i nie podlega opodatkowaniu VAT, a planowana umowa użyczenia jest nieodpłatna, nie zachodzą warunki do odliczenia podatku naliczonego.

"W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych bowiem – jak wynika z Państwo wniosku – realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy do zadań własnych gminy, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, a w związku z rozwiązaniem umowy najmu i zawarciem umowy użyczenia przebudowana infrastruktura rekreacyjna (pawilon (…)) będzie przedmiotem nieodpłatengo użyczenia. Oddanie przedmiotowego mienia (pawilonu (…)) w nieodpłatne używanie będzie miało związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na realizację tych świadczeń nieodpłatnie w ramach władztwa publicznego w związku z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznoprawnych.

Zatem stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących realizacji projektu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Analiza organu podatkowego wskazuje na dokładne rozpatrzenie przepisów prawa i okoliczności działalności gminy. Decyzja ta oparta jest na obowiązujących przepisach prawa podatkowego i przedstawionych faktach, potwierdzając, że gmina w przedstawionym przypadku nie spełnia warunków do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/