Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki na imprezy integracyjne dla pracowników

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług badawczo-rozwojowych w branży medycznej. Podmiot organizuje spotkania o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, integracyjnym oraz imprezy okolicznościowe mające na celu zintegrowanie bądź podziękowanie zespołowi za dobre wyniki w pracy. Ww. spotkania organizowane są w postaci wyjazdów, spotkań szkoleniowo-integracyjnych, wyjścia do restauracji, imprez o charakterze sportowym, czy kulturalnym. Na wydarzenia zapraszani są wyłącznie pracownicy spółki, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Udział w spotkaniach ma charakter dobrowolny, a pracownicy nie ponoszą żadnych kosztów. Imprezy mają na celu poprawę komunikacji, integrację i niwelowanie różnic w zespołach o zróżnicowanej strukturze, a w konsekwencji zwiększenie zaangażowania pracowników, co sprzyja poprawie współpracy. Imprezy nie są finansowane z ZFŚS, tylko ze środków obrotowych spółki.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników.

Firma twierdziła, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników. Argumentowała, że przedmiotowe koszty będą spełniały przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto opłaty nie będą znajdowały się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. Zaznaczył, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy: „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1". Ponadto, podkreślił, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W dalszej części interpretacji KIS wyjaśniła, że kosztami podatkowymi mogą być co do zasady tzw. koszty pracownicze, jednak tylko te, które wykazują związek z uzyskanym przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci spotkań integracyjnych. Ww. wydatki są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy, a tym samym wpłynie pozytywnie na uzyskanie przychodu, czy też zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

„Dokonując zatem oceny charakteru wydatków poniesionych przez Państwa w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników, stwierdzić należy, że biorąc pod uwagę przytoczone powyżej wyjaśnienia, wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Ww. wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością i mają na celu zintegrowanie zespołu, dlatego też pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów. Organizowane imprezy, jak Państwo wskazujecie, mają na celu poprawę komunikacji w różnorodnych zespołach, integrację i niwelowanie różnic w zespołach o zróżnicowanej strukturze, a w konsekwencji zwiększenie zaangażowania pracowników, co sprzyja poprawie współpracy między pracownikami. Spotkania pracownicze mają też na celu poprawę relacji między pracownikami, co bezpośrednio wpływa na efektywne wyniki projektowe. Udział pracowników w firmowych imprezach integracyjnych ma więc na celu przyczynienie się do utrzymania motywacji do należytego wykonywania obowiązków i odpowiedniego poziomu satysfakcji z pracy, co stanowi zachętę do dalszej pracy w Spółce” - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że wydatki na organizację opisanych we wniosku imprez o charakterze integracyjnym spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006438914,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-15-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB1-2-4010-574-2023-3-MK.html