Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że ponoszone przez spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów nie powodują powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty świadczeń na rzecz kontrahentów

Spółka jest firmą produkcyjną, która wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek. Podmiot ponosi wydatki związane ze świadczeniami na rzecz kontrahentów np. koszty zakupu prezentów, gadżetów, okolicznościowych upominków, koszty spotkań biznesowych, w tym opłacenie usług gastronomicznych, cateringowych, zakup napojów, żywności itp. Koszty ponoszone są w celu wykreowania pozytywnej opinii firmy, budowania jej wizerunku oraz nawiązania nowych relacji biznesowych, jak również podtrzymania i rozwinięcia już istniejących.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy koszty świadczeń na rzecz kontrahentów stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Firma była zdania, że wydatki dotyczące kosztów świadczeń na rzecz kontrahentów, tj. wydatki na organizację spotkań biznesowych z kontrahentami, prezenty, gadżety, słodycze, napoje, okolicznościowe upominki np. świąteczne zestawy prezentów nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Brak opodatkowania ryczałtem od dochodów

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że ponoszone przez spółkę wydatki nie powodują powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. Zaznaczył, że w katalogu dochodów do opodatkowania w systemie ryczałtu ustawodawca w art. 28m ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymienił m.in. dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika odpowiada wysokości takich wydatków.

W dalszej części interpretacji KIS wyjaśniła, że przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT nie zawierają definicji legalnej wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Podkreśliła, że przy ocenie wydatków kwalifikujących się do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy posiłkować się kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Na podstawie powyższego stwierdziła, że za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą można uznać m.in. takie wydatki i koszty, które nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

„Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy, należy wskazać, że poniesione przez Spółkę wydatki na rzecz kontrahentów, np. koszty zakupu prezentów, gadżetów, okolicznościowych upominków, koszty spotkań biznesowych, w tym opłacenie usług gastronomicznych, cateringowych, zakup napojów i żywności itp., pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Spółki, bowiem ww. koszty ponoszone są w celu wykreowania pozytywnej opinii Spółki, budowania wizerunku Spółki oraz nawiązaniu nowych relacji biznesowych, jak również podtrzymanie i rozwinięcie już istniejących. Wydatki te mają wpływ na wysokość osiąganego przychodu. Zatem ponoszone przez Spółkę wydatki na koszty świadczeń na rzecz kontrahentów nie powodują powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006439604,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-12-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP2-2-4010-623-2023-2-IN.html