Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że pasierbica nabywająca spadek po ojczymie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Skutki podatkowe nabycia spadku po ojczymie

Wnioskodawczyni będąca pasierbicą swojego zmarłego ojczyma (męża matki, niebędącego jej biologicznym ojcem i niedokonującego przysposobienia), została powołana do całości spadku na podstawie testamentu. Wartość spadku przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Kobieta nie złożyła jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przyjęcie przez nią spadku po ojczymie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Podatniczka była zdania, że skoro była dla ojczyma pasierbicą to może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Argumentowała, że powyższe zwolnienie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez nią kryteriów określonych w pkt 1 art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że pasierbica nabywająca spadek po ojczymie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz Kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia".

Następnie organ wskazał, że zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4". Podkreślił, że z treści ww. uregulowania jednoznacznie wynika, że zwolnieniem tym objęte jest nabycie przez osoby, których łączą relacje ściśle w przepisie określone tzw. grupa zerowa. Do tej grupy zaliczani są m.in. pasierbowie.

„Przenosząc zatem powołane powyżej przepisy na grunt analizowanej sprawy, należy wskazać, że nabycie przez Panią spadku po ojczymie, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wśród osób, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest bowiem wprost wymieniony pasierb” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006438883,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-12-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-3-4015-232-2023-1-JKU.html