Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej wyłącznie na cele komercyjne nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2023 roku.

Nieruchomość mieszkalna wykorzystywana wyłącznie na cele komercyjne

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w branży oprogramowania, zakupił w styczniu 2020 roku nieruchomość mieszkalną. Nieruchomość została dostosowana do potrzeb działalności, a od października 2020 roku stała się jej siedzibą. Po wprowadzeniu nakładów modernizacyjnych, nieruchomość i poniesione nakłady zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, klasyfikowane jako "Lokale mieszkalne" i amortyzowane stawką 1,5%. Wnioskodawca zaprzestał odpisów amortyzacyjnych od stycznia 2023 roku z powodu zmian w ustawie o PIT.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej wyłącznie na cele komercyjne od 1 stycznia 2023 roku?

Wnioskodawca argumentował, że wyłączenie możliwości amortyzacji lokalu mieszkalnego używanego wyłącznie na cele komercyjne na podstawie art. 16c ust. 2a ustawy o PIT jest niezgodne z Konstytucją RP oraz z zasadą ochrony praw nabytych. Podniósł,, że zmiana przepisów po rozpoczęciu amortyzacji jest nieuczciwa i powinna obowiązywać tylko nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2022 roku. Mężczyzna powołał się na analogię do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku oraz wyrok WSA w Łodzi.

Nieruchomości nie podlegają odpisom amortyzacyjnym

Organ podatkowy uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Podkreślił, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2023 roku nieruchomości mieszkalne wykorzystywane na cele komercyjne nie podlegają odpisom amortyzacyjnym. Wskazał na obowiązujące przepisy, w tym na przepis przejściowy, który do końca 2022 roku umożliwiał zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych do kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy zaznaczył, że nie jest uprawniony do oceny zgodności przepisów z Konstytucją.

"Tym samym – na podstawie przepisu przejściowego – który jest przepisem szczególnym, podatnicy tylko do końca 2022 r. mogli stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące na 31 grudnia 2021 r., w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Innymi słowy – na podstawie przepisu przejściowego – podatnicy mogli do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Organ podatkowy w swojej interpretacji podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, od 1 stycznia 2023 roku nie jest możliwe zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej na cele komercyjne do kosztów uzyskania przychodów. Wskazał również na brak kompetencji w ocenie zgodności przepisów z Konstytucją, która należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Interpretacja ta odzwierciedla aktualny stan prawny i podkreśla jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/