Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że w przypadku podmiotu, który nabywa oleje kuchenne-posmażalnicze niebędące wyrobami akcyzowymi, a następnie sprzedaje je rafineriom, nie zmieniając ich właściwości, składu chemicznego i przeznaczenia, nie zachodzą przesłanki z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, a w konsekwencji zakup i sprzedaż nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Importowany zużyty olej kuchenny a akcyza

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się handlem wewnątrzwspólnotowym oraz importem z krajów z trzecich zużytych olejów kuchennych-posmażalniczych. Firma zakupuje i odsprzedaje towary, klasyfikowane według kodów CN 1518 00 99 40 oraz CN 1518 00 99 40, które w momencie zakupu i odsprzedaży są odpadami przeznaczonym do odzysku. Towary i odpady po sprowadzeniu na teren Polski są odsprzedawane rafineriom polskim, bądź zagranicznym do produkcji estrów metylowych. Na żadnym etapie posiadania ww. towarów nie dochodzi do zmiany ich struktury chemicznej ani nie dochodzi do utraty przez nie statusu odpadów. Ponadto, kupowane i sprzedawane przez podmiot oleje nie zawierają alkoholu i nie są wyrobami akcyzowymi.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy zużyty olej kuchenny będący odpadem w chwili zakupu i sprzedaży podlega opodatkowaniu akcyzą.

Firma była zdania, że importowany zużyty olej kuchenny nie jest objęty podatkiem akcyzowym. Argumentowała, że dopiero, gdy olej będzie w posiadaniu rafinerii, która przeznaczy go, przetworzy i wykorzysta do produkcji biopaliw, stanie się przedmiotem opodatkowanym akcyzą.

KIS: Brak opodatkowania akcyzą

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że zużyty olej kuchenny będący odpadem w chwili zakupu i sprzedaży nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Przedstawił kluczowe przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą, definicje wyrobów akcyzowych, importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, paliw silnikowych, paliw opałowych oraz biokomponentów. Ponadto, odniósł się do klasyfikacji wyrobów akcyzowych.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz konkretnych przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki opodatkowania akcyzą. Zaznaczyła, że oleje kuchenne-posmażalnicze, które są nabywane i odsprzedawane przez spółkę, nie są wyrobami akcyzowymi. Ponadto, nie dochodzi do zmiany ich struktury chemicznej ani utraty przez nie statusu odpadów w procesie kupna i sprzedaży.

„Tym samym należy stwierdzić, że w Państwa sytuacji, jako podmiotu, który nabywa oleje kuchenne-posmażalnicze niebędące wyrobami akcyzowymi, a następnie sprzedaje je rafineriom w celu produkcji estrów metylowych (nie zmieniając na żadnym etapie procesu kupna i sprzedaży właściwości olejów, składu chemicznego, jak i jego przeznaczenia), nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym. Oznacza to, że zakup i sprzedaż takich wyrobów przez Państwa, w przedstawionych we wniosku okolicznościach, nie jest jeszcze przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu akcyzą” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006438840,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-11-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB3-3-4013-332-2023-2-PJ.html