Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że sprzedaż działek rolnych nabytych 30 lat temu i niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Działki rolne nabyte od rolniczej spółdzielni produkcyjnej

W 1995 roku wnioskodawca nabył działki rolne od rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Od tego czasu prowadzi na nich działalność rolniczą. W 1997 roku przeniósł się z rodziną, niekiedy wynajmując te grunty. W 2008 roku uzyskał decyzję o warunkach zabudowy, co pozwoliło na podział działek. Część z nich sprzedano w latach 2020-2021, zachowując status rolny.

Wnioskodawca planuje podzielić jedną z działek na 18 mniejszych działek, w tym drogę dojazdową, z zamiarem sprzedaży jednej z nich w 2024 roku, a kolejnej możliwie w 2025 roku.

Podatnik chciał dowiedzieć się, czy przychód ze sprzedaży działek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sam uważał, że sprzedaż działek, nabytych 30 lat temu i niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jest zarządzaniem majątkiem prywatnym, nie podlegającym opodatkowaniu, zważywszy na przekroczenie 5-letniego okresu posiadania.

Planowana sprzedaż działek nie będzie stanowiła źródła przychodu

Organ podatkowy stwierdził, że planowana sprzedaż działek nie będzie stanowiła źródła przychodu według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wyklucza obowiązek opodatkowania.

Organ podatkowy wskazał, że dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości są opodatkowane tylko, gdy spełniają określone warunki. W tym przypadku, działki nie były wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej, ani nabyte w celu dalszej odsprzedaży. Brak było również planu sprzedaży wszystkich działek naraz.

"W tym miejscu wskazać należy, że dokonanie podziału nieruchomości przez Pana nie ma wpływu na moment nabycia. Samo bowiem wydzielenie działek (podział) z nieruchomości gruntowej nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia.

Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie zdarzenia przyszłego należy wskazać, że dokonana sprzedaż działki w 2024 r. oraz jednej bądź dwóch działek w 2005 r. powstałych w wyniku podziału działki 1/8, która z kolei powstała z podziału działki 1/1 nabytej w 1995 r. nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dzięki szczegółowej analizie transakcji należy wywnioskować, że sprzedaż działek nie spełnia warunków do opodatkowania. Wnioskodawca zgodnie z tą interpretacją nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej transakcji.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/