Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zapewnienie przez pracodawcę noclegu i wyżywienia pracownikom na budowie stanowi dla nich nieodpłatne świadczenia, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Firma zapewnia nocleg i wyżywienie na miejscu budowy

Wnioskodawca - pewna firma, zajmująca się pracami budowlanymi na terenie Polski, głównie dla podmiotów publicznych, obecnie realizuje kontrakt trwający 1,5 roku. Pracownicy firmy, mieszkający poza siedzibą firmy, pracują w równoważnym systemie do 12 godzin na dobę. W ramach projektu, firma zapewnia im nocleg i wyżywienie na miejscu budowy.

Firma zwróciła się z trzema pytaniami dotyczącymi opodatkowania świadczeń dla pracowników:

  • Czy nocleg opłacony przez pracodawcę jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu?
  • Czy wyżywienie w formie cateringu na budowie stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
  • Czy kompleksowa usługa obejmująca nocleg i wyżywienie jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu?

Wnioskodawca twierdził, że te świadczenia nie stanowią przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu, argumentując, że zapewnienie noclegu i wyżywienia jest w interesie pracodawcy, aby zwiększyć efektywność pracy na odległych budowach.

Świadczenia stanowią dla pracowników nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu

Organ podatkowy uznał, że świadczenia te stanowią dla pracowników nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu. Opierając się na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz orzecznictwie sądowym, Dyrektor KIS stwierdził, że świadczenia spełniają kryteria nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są dobrowolne, służą interesowi pracowników i przynoszą wymierną korzyść.

"Zatem zapewnienie przez Państwa nieodpłatnych posiłków w formie cateringu tj. w postaci gorącego kotła, dostępnego dla wszystkich pracowników, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

Końcowo należy zauważyć, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Stosownie do art. 21 ust. 14 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

W tym przypadku organ podatkowy uznał, że zapewnienie pracownikom noclegu i wyżywienia przez pracodawcę stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenia, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ uzasadnił swoje stanowisko odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/