Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że realizacja inwestycji obejmująca prace projektowe i budowlane, trwające łącznie mniej niż 12 miesięcy, nie prowadzi do powstania zakładu zagranicznego.

Budowa stacji elektroenergetycznej a zakład zagraniczny

Wnioskodawcą jest spółka, działająca w Polsce. Spółka planowała realizację projektu budowy stacji elektroenergetycznej dla farmy fotowoltaicznej na terytorium Niemiec. Projekt obejmował prace projektowe i budowlane. Pierwsza faza, trwająca około 6 miesięcy, dotyczyła prac projektowych, które miały być realizowane w Polsce oraz przez niemieckich konsultantów. Następnie, planowano 10-miesięczne prace budowlane w Niemczech. Spółka zapytała, czy taka inwestycja prowadzi do powstania zakładu zagranicznego. Wnioskodawca jest zdania, że projekt nie skutkuje utworzeniem zakładu zagranicznego, ponieważ całkowity czas realizacji inwestycji, w tym prace projektowe i budowlane, nie przekraczają 12 miesięcy.

KIS: plac budowy nie stanowi zakładu zagranicznego poniżej 12 miesięcy

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania, plac budowy stanowi zakład tylko wtedy, gdy obiekty istnieją dłużej niż dwanaście miesięcy. W przypadku projektu wnioskodawcy, prace budowlane miały trwać 10 miesięcy, podczas gdy prace projektowe miały trwać 6 miesięcy. Zgodnie z przepisami i wytycznymi, prace projektowe nie były uważane za część prac budowlanych, ponieważ nie prowadzono aktywności na terenie Niemiec, gdzie miała być zbudowana stacja elektroenergetyczna. KIS zaznaczyła, że aby budowa, montaż lub instalacja mogły zostać uznane za jednolitą placówkę (jeden zakład), musi istnieć spójność ekonomiczna i geograficzna między różnymi rodzajami prac. W przypadku projektu wnioskodawcy, prace projektowe nie miały związku geograficznego z miejscem budowy stacji elektroenergetycznej, ponieważ były prowadzone z siedziby spółki oraz przez lokalnych niemieckich konsultantów z miejsc ich siedziby. Nie występowały więc żadne powiązania geograficzne, co potwierdzało brak zakładu zagranicznego.

Dodatkowo, KIS podkreśliła, że sezonowe lub inne czasowe przerwy w pracach budowlanych nie wpływają na przerwanie prac budowlanych w sensie prawnym. Czas przerwy w realizacji projektu budowlanego jest wliczany do okresu 12 miesięcy, jeżeli podjęte po przerwie prace budowlane są funkcjonalnie związane z pracami, które zostały przerwane. W przypadku wnioskodawcy, nawet jeśli wystąpiły przerwy w pracach, to wynikały z określonych przyczyn, takich jak brak materiałów lub siły roboczej, natomiast nie zmieniły charakteru placu budowy jako zakładu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.582.2023.1.AK