Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził możliwość zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą szkoleń online i e-booków.

Sprzedaż szkoleń online i e-booków a VAT

Wnioskodawczyni jest stylistką fryzur, która planuje rozszerzyć profil świadczonych przez siebie usług poprzez sprzedaż szkoleń online, a także e-booków, które koncentrować się będą na edukowaniu innych stylistów oraz makijażystek z wykonywania fryzur ślubnych. Świadczone usługi będą miały charakter szkoleniowo-edukacyjny. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stylistka korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Podatniczka nie planuje dokonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ww. ustawy. Ponadto, świadczone usługi nie będą stanowić porady, opinii, wyjaśnień, ani usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy sprzedaż szkoleń online i e-booków korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Podatniczka była zdania, że planowana przez nią sprzedaż szkoleń online i e-booków może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Argumentowała, że produkty i usługi, niebędące personalizowanymi poradami, a zawierające ogólną wiedzę edukacyjną, nie kwalifikują się jako usługi doradcze. Podkreśla, że jej działalność opiera się na edukacji, a nie indywidualnym doradztwie, co według niej pozwala na utrzymanie zwolnienia od VAT. Ponadto, rozszerzenie działalności nie spowoduje przekroczenia w roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Możliwość zwolnienia od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zwolnienia od podatku VAT w związku ze sprzedażą szkoleń online i e-booków.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Według tych uregulowań, opodatkowaniu podlegają odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju. Zaznaczył, że zgodnie art. 113 ust. 1 ww. ustawy: „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku".

W dalszej części interpretacji organ zauważył, że w określonych przypadkach usługi w zakresie doradztwa nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z uwagi na brak definicji doradztwa w ustawie, odwołał się do wykładni językowej, według której doradztwo to udzielanie fachowych zaleceń lub porad. W kontekście przedstawionej sprawy, organ stwierdził, że opisane usługi będą miały charakter szkoleniowo-edukacyjny i nie będą polegały na udzielaniu porad czy opinii, lecz na przekazywaniu wiedzy. Z uwagi na to, przedmiotowe usługi nie kwalifikują się jako doradztwo w rozumieniu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT.

„Mając na względzie, że planowane przez Panią rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez sprzedaż szkoleń online, a także e-booków, które koncentrować się będą na edukowaniu innych stylistów oraz makijażystek z wykonywania fryzur ślubnych nie zostało wyłączone ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 13 ustawy, a wartość sprzedaży z wykonywanej przez panią działalności nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 200 000 zł, wskazać należy, że będzie Pani mogła nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy” - wskazał organ.

W konkluzji, KIS podkreśliła, że podatniczka utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży w prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub gdy zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 tej ustawy.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006450270,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-25-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP1-3-4012-647-2023-2-JG.html