Dyrektor KIS stwierdził brak możliwości odliczenia od dochodu osiągniętego w 2023 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatku poniesionego na zakup kosiarki automatycznej.

Zakup automatycznej kosiarki przez osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Wnioskodawczyni, osoba niepełnosprawna ruchowo od 25 lat z powodu ZZSK, zakupiła automatyczną kosiarkę w celu ułatwienia sobie życia. Sprzęt ten, zakupiony ze środków własnych, nie był refundowany i ułatwił utrzymanie ogrodu, co jest istotne ze względu na ryzyko rozmnażania się węży. Wnioskodawczyni posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest pod stałą opieką szpitala i uczestniczy w programie leczenia biologicznego.

Wnioskodawczyni zapytała, czy może odliczyć zakup automatycznej kosiarki od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PDOF jako zakup sprzętu ułatwiającego życie i rehabilitację, pomimo braku zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Wnioskodawczyni twierdziła, że zakup kosiarki znacznie poprawił jej warunki życiowe, a sprzęt ten posiada funkcje umożliwiające zdalne sterowanie, co jest przydatne ze względu na jej niepełnosprawność. Podkreśla, że kosiarka jest niezbędna w utrzymaniu ogrodu, który służy jej zarówno jako miejsce relaksu, jak i rehabilitacji.

Kosiarka nie jest specjalnie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Organ podatkowy odrzucił wniosek wnioskodawczyni, argumentując, że zakup kosiarki automatycznej nie spełnia kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji, jakie określa art. 26 ust. 7a pkt 3 Ustawy o PIT. Dyrektor KIS wskazał, że kosiarka jest dostępna dla wszystkich osób i nie jest przystosowana specjalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Fiskus wyjaśnił, że ulga rehabilitacyjna przysługuje tylko na określone cele i wymaga spełnienia określonych warunków. Zaznaczył, że choć kosiarka ułatwia wnioskodawczyni życie, nie jest ona uznana za indywidualny sprzęt rehabilitacyjny. Z tego powodu, wydatek na jej zakup nie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

"Zakupiona przez Panią kosiarka automatyczna niewątpliwie ułatwia Pani wykonywanie czynności życiowych. Tym niemniej, ww. urządzenie jest dobrem powszechnego użytku, przeznaczonym dla wszystkich osób niezależnie od tego czy są osobami niepełnosprawnymi, czy cieszącymi się dobrym zdrowiem. Dlatego też ww. kosiarka - w sytuacji gdy nie wyróżnia się indywidualnymi cechami i nie jest w sposób szczególny przystosowane do Pani niepełnosprawności – nie spełnia kryteriów „indywidualnego sprzętu" niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy. Tym samym wydatek na zakup kosiarki nie uprawnia do skorzystania z omawianej ulgi.

Zatem, nie będzie Pani przysługiwało prawo do odliczenia od dochodu osiągniętego w 2023 r. na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatku poniesionego na zakup kosiarki automatycznej." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie:

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej jasno wskazuje, że pomimo oczywistych korzyści życiowych płynących z użytkowania automatycznej kosiarki przez osobę niepełnosprawną, nie spełnia ona kryteriów pozwalających na odliczenie jej kosztu jako ulgi rehabilitacyjnej według obowiązujących przepisów podatkowych.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/