Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że wynagrodzenie pobierane przez spółkę prowadzącą klub sportowy za uczestnictwo w zajęciach sportowych podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach sportowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach swojej działalności prowadzi klub sportowy, którego podstawą działania są przepisy ustawy o sporcie oraz regulamin. Firma nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT. Realizowane usługi są ściśle związane ze sportem i są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Opłaty wnoszone za uczestnictwo w zajęciach sportowych są bezpośrednio powiązane z aktywnym uprawianiem sportu. Podmiot nie świadczy usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, jak również usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych przez spółkę podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Podmiot był zdania, że spełnia kryteria niezbędne do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Argumentował, że świadczone usługi są ściśle związane ze sportem i wychowaniem fizycznym, a opłaty za uczestnictwo w tych zajęciach są bezpośrednio powiązane z aktywnym uprawianiem sportu. Podkreślił, że działania spółki nie są skierowane na osiągniecie zysków, a wspólnicy nie są nastawieni na maksymalizację zarobku i wypłatę dywidend. Ponadto, wszelki wypracowany zysk przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej, tj. utrzymanie i obsługę biura oraz na działalność w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu, w tym na rozwój sekcji sportowych.

Zwolnienie od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wynagrodzenie pobierane przez spółkę za uczestnictwo w zajęciach sportowych podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 tej ustawy, podmiotami uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a także inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku. Przy czym świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu, lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Jednocześnie usługi muszą być świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Następnie organ wyjaśnił, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie w sytuacji, gdy podmiot wykonujący ww. czynności nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a jeśli je osiąga – są one w całości przeznaczane na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Niespełnienie, chociażby jednej z wymienionych przesłanek powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz odpowiednich przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że usługi związane z zajęciami sportowymi, o których mowa we wniosku, mają bezpośredni związek z uprawianiem sportu i są świadczone na rzecz osób aktywnie uprawiających sport. Ponieważ spółka nie dąży do osiągania zysków z tych usług, a wszelkie ewentualne zyski są reinwestowane w bieżącą działalność oraz rozwój i promocję sportu, w tym rozwój sekcji sportowych, takie usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

„Wobec spełnienia przesłanek podmiotowych, jak też przedmiotowych wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, do organizowanych przez Państwa zajęć sportowych objętych zakresem wniosku ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w wyżej wymienionym przepisie. W związku z tym, wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w ww. zajęciach sportowych prowadzonych przez Państwa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006453837,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-25-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0113-KDIPT1-1-4012-748-2023-2-AKA.html