Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Aport zorganizowanej części a przychód w CIT

Wnioskodawcą jest spółka, która jest częścią grupy kapitałowej. Wnioskodawca planuje restrukturyzację swojej działalności. W ramach restrukturyzacji, dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa spółki jawnej – zakład blacharnia i lakiernia oraz zakład działalności dealerskiej i nieruchomościowej – zostały wniesione jako aport do dwóch różnych spółek z o.o. wchodzących w skład tej samej grupy. Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, planuje kontynuować działalność gospodarczą w oparciu o otrzymany majątek.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS, czy dokonana transakcja, gdzie majątek przedsiębiorstwa zostaje włączony do spółki w inny sposób niż poprzez bezpośrednią transakcję finansową, prowadzi do powstania przychodu po stronie spółki w świetle obowiązujących przepisów ustawy o CIT. Spółka przedstawiła stanowisko, że wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o., w formie zakładu blacharni i lakierni, nie skutkuje powstaniem przychodu opodatkowanego CIT.

KIS: aport części przedsiębiorstwa nie skutkuje powstaniem przychodu

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że przepisy ustawy o CIT nie regulują bezpośrednio skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę jawną do spółki kapitałowej. W związku z tym, organ stwierdził, że konieczne było odniesienie się do innych przepisów i wyłączeń zawartych w ustawie o CIT. KIS zwróciła uwagę na przepisy art. 12 ustawy o CIT, które określają, że przychodami podatkowymi są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz inne świadczenia w naturze. Jednakże wyłączenia z opodatkowania dotyczą przede wszystkim przychodów związanych z kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym.

Organ zaznaczył, że art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT wyłącza z opodatkowania przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, a pkt 11 tego samego przepisu wyłącza przychody związane z nadwyżką ponad wartość nominalną udziałów (akcji) przekazaną na kapitał zapasowy. Ponadto, KIS zaznaczyła, że użyte przez ustawodawcę stwierdzenie "kwot i wartości" wskazuje, że wyłączone z opodatkowania są zarówno agio pieniężne, jak i agio aportowe. Na podstawie powyższych ustaleń, organ doszedł do wniosku, że niezależnie od tego, czy kapitał zakładowy spółki został podwyższony o całą wartość aportu lub tylko o część tej wartości, a pozostała część trafiła do kapitału zapasowego, nie spowodowało to powstania przychodu opodatkowanego CIT po stronie spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.1.2024.3.KK