Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupionego wyposażenia na potrzeby szkoły, z uwagi na to, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły a VAT

Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w ramach której zajmuje się nieodpłatnym świadczeniem usług edukacyjnych dla dzieci. Powyższa działalność finansowana jest z dotacji gminnej i opłat na cele statutowe stowarzyszenia. Organizacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej ani nie jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT. Obecnie realizuje projekt polegający na zakupie wyposażenia w prowadzonej przez siebie szkole. Nabyte w ramach projektu towary będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podmiot był zadnia, że w przedmiotowej sprawie nie ma prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupionego wyposażenia na potrzeby szkoły, jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Brak prawa do odzyskania podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupionego wyposażenia na potrzeby szkoły.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Wyjaśnił, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego, tj. powstanie zobowiązania podatkowego.

Następnie organ podkreślił, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na to, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku VAT, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

„W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w ramach projektu towary będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, towary te nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie ma – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionego wyposażenia. W konsekwencji Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy” - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że fundacji nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupionego wyposażenia na potrzeby szkoły.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006453823,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-24-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL1-2-4012-651-2023-1-PM.html