Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu otrzymane z holenderskiego zakładu ubezpieczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odszkodowanie otrzymane z Holandii a PIT

Wnioskodawczyni mieszka w Polsce, gdzie pracuje i płaci podatki. W 2017 roku jej mąż doznał wypadku komunikacyjnego na terenie Holandii i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Ze względu na miejsce wypadku sprawę prowadzi holenderski zakład ubezpieczeń. Strony podejmują rozmowy w przedmiocie ugodowego zakończenia sprawy. Ubezpieczyciel chce wypłacić wdowie po zmarłym mężu odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Odszkodowanie ma być wypłacone w formie ugody pozasądowej przez holenderski zakład ubezpieczeń według prawa holenderskiego.

Kobieta była zdania, że odszkodowanie, jakie ma otrzymać z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC pojazdu za wypadek komunikacyjny mający miejsce na terytorium Holandii, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Możliwość zwolnienia z opodatkowania PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego z Holandii.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT oraz Konwencji polsko-holenderskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zaznaczył, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. konwencji: „dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie". Z uwagi na to stwierdził, że odszkodowanie, które zostanie wypłacone wnioskodawczyni z Holandii zgodnie z ww. konwencją polsko-holenderską będzie podlegało opodatkowaniu wyłącznie w miejscu jej zamieszkania, tj. w Polsce.

Następnie organ zwrócił uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT zgodnie, z którym: „wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a". Na podstawie powyższego wskazał, że jeżeli świadczenie wypłacone jest z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a nie mieści się ono w punktach a) i b) przepisu, to takie świadczenie podlega zwolnieniu z opodatkowania PIT. Przez kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń objęte dyspozycją ww. przepisu rozumie się świadczenia, do których wypłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel w związku z zawartą umową ubezpieczenia.

„Skoro zatem odszkodowanie, zostanie Pani wypłacone przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego pojazdu, to zgodzić się należy, że świadczenie to będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006457994,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-25-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0115-KDIT2-4011-590-2023-2-ENB.html