Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że zajęcia sportowe prowadzone przez fundacje, które nie są nastawione na osiąganie zysku oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Organizowanie zajęć sportowych a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą jest fundacja działająca jako organizacja pożytku publicznego. Fundacja zadała sobie za cel promocję sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, skupiając się głównie na organizacji zajęć tanecznych. Działalność jest realizowana na obszarze całej Polski, a fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT ani nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną, nie nastawioną na osiąganie zysków, a wszelkie nadwyżki finansowe są przeznaczane na realizację celów statutowych. Pytanie wnioskodawcy dotyczyło, czy wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w zajęciach sportowych tańca, prowadzonych przez fundację, podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Stanowisko fundacji opiera się na przekonaniu, że działalność, realizująca zajęcia sportowe, spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Fundacja uznała, że jej usługi są ściśle związane ze sportem, nie są nastawione na osiąganie zysków i są świadczone na rzecz osób uprawiających sport

KIS: wynagrodzenie za uczestnictwo w zajęciach sportowych jest zwolnione z VAT

Według oceny organu podatkowego, przedstawione stanowisko przez fundację było prawidłowe. KIS stwierdziła, że wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w zajęciach sportowych tańca, akrobatyki i gimnastyki artystycznej prowadzone przez fundację podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT). KISodwołała się do wyroku TSUE z dnia 26 października 2017 r., w którym Trybunał uznał, że pojęcie "sportu" w kontekście zwolnienia VAT powinno być rozumiane jako aktywność fizyczna, która wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną oraz rozwija stosunki społeczne. Organ podatkowy zauważył, że fundacja spełniła przesłanki podmiotowe do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Fundacja jest klubem sportowym, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a także nie jest nastawiona na osiąganie zysków.

Organ podatkowy uznał, że świadczone przez fundację usługi, tj. zajęcia sportowe w formie tańca, akrobatyki i gimnastyki artystycznej, były ściśle związane ze sportem i wychowaniem fizycznym. Usługi były konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, natomiast nie miały charakteru czystego wypoczynku oraz rozrywki.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.698.2023.3.AKA