Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że poniesione wydatki związane z zabiegiem operacyjnej korekty laserowej wady wzroku nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty związane z laserową korektą wzroku

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą jako doradca podatkowy spędza przed monitorem komputera średnio 50-60 godzin w tygodniu. Chcąc zapewnić sobie zwiększoną wydajność w pracy i zadbać o możliwość sprawnego osiągania, zachowania, czy zabezpieczenia przychodów zdecydował się na zabieg laserowej korekty wzroku. W związku z przeprowadzoną operacją mężczyzna poniósł następujące koszty, tj. zabieg operacyjny, wizyty kontrolne, przejazdy do kliniki, a także krople do gojących się po zabiegu oczu. Wszystkie poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT.

Z uwagi na powyższe zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przeprowadzonym zabiegiem laserowej korekty wzroku.

Podatnik był zdania, że ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki związane z zabiegiem laserowej korekty wzroku. Argumentował, że polepszenie jakości wzroku przekłada się na większy komfort pracy i możliwość wydłużenia godzin przepracowanych przy monitorze. W efekcie może pracować dłużej i lepiej, co ma przełożenie na zwiększenie osiąganych przychodów.

Wydatki nie kwalifikują się jako koszty podatkowe

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że poniesione wydatki związane z zabiegiem operacyjnej korekty laserowej wady wzroku nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Zaznaczył, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki, tj. powinien pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie powinien znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, a także powinien być właściwie udokumentowany. Następnie podkreślił, że do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

„Odnosząc się do przedstawionego przez Pana opisu, stwierdzić należy, że wydatki na zabieg operacyjny korekty laserowej wady wzroku miały na celu przede wszystkim ochronę Pana zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. Wydatki, jakie Pan poniósł na sfinansowanie zabiegu operacyjnego korekty laserowej wady wzroku, nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez Pana pozarolniczą działalnością gospodarczą, gdyż celem ww. wydatków była poprawa komfortu Pana życia, umożliwienie prowadzenia normalnego życia i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Pana wzroku” - wskazał organ.

KIS zauważyła, że bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona, bądź poprawa wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowe wydatki nie są niezbędne w celu prowadzenia działalności (a dla jej komfortu), przede wszystkim stanowią wydatki o charakterze osobistym niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej.

„Mając na uwadze opis sprawy oraz wyżej wskazane przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że poniesienie wydatków na zabieg operacyjny, wizyty kontrolne, przejazdy do kliniki, krople do gojących się po zabiegu oczu, nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. A zatem poniesione wydatki związane z zabiegiem operacyjnej korekty laserowej wady wzroku nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006462960,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-31-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0113-KDIPT2-1-4011-767-2023-2-AP.html