Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że większość transakcji dokonywanych przez spółkę z klientami i pracownikami nie wymaga ewidencjonowania na kasie rejestrującej, jednak istnieją wyjątki m.in. dotyczące sprzedaży samochodów.

Transakcje z klientami i pracownikami a ewidencja

Wnioskodawcą jest spółka, która jest liderem na polskim rynku w zakresie usług leasingu operacyjnego i najmu pojazdów, oferując swoje usługi głównie podmiotom gospodarczym oraz konsumentom. Usługi dla konsumentów obejmują leasing konsumencki oraz najem pojazdów na różne okresy. Spółka nalicza opłaty cykliczne, a także może obciążać klientów dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za zmiany w dowodzie rejestracyjnym czy koszty związane z windykacją. Wszystkie transakcje są dokumentowane fakturami, a płatności odbywają się wyłącznie drogą bankową. Spółka oferuje także pracownikom różne benefity, zarówno płatne, jak i nieodpłatne, oraz dokonuje incydentalnej sprzedaży samochodów osobowych. Dodatkowo, w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, klient może zostać obciążony kosztami ubezpieczenia pojazdu. Spółka oferuje również ubezpieczenie grupowe, zapewniające dodatkowe gwarancje. Spółka prowadzi także transakcje z własnymi pracownikami, które obejmują odpłatne udostępnianie samochodów osobowych oraz oferowanie różnorodnych benefitów, takich jak pakiety medyczne, ubezpieczenia na życie, możliwość zakupu usług medycznych dla rodziny czy pakietów sportowych.

Spółka zwróciła się z pytaniem do KIS, czy ma obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej transakcji dokonywanych z klientami (osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) oraz z własnymi pracownikami. Wnioskodawca uznał, że wszystkie opisane transakcje korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej.

KIS: transakcje leasingowe i najmu ze zwolnieniem z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej

Według oceny organu podatkowego, stanowisko przedstawione przez spółkę było w części prawidłowe, w części błędne. KIS uznała, że transakcje związane z usługami leasingu operacyjnego, najmu pojazdów oraz związanych z nimi kosztów dodatkowych (takich jak ubezpieczenie, opłaty za przeprocesowanie zmian w dowodzie rejestracyjnym itp.) świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej. Organ podatkowy odniósł się do rozporządzenia ministra finansów, które precyzuje warunki zwolnienia, m.in. wymóg dokonywania płatności za pośrednictwem banku oraz jednoznaczne wskazywanie w dokumentach płatności, jakiej czynności dotyczy zapłata. KIS podkreśliła, że wnioskodawca spełnił wymagane kryteria, dokumentując transakcje fakturami i przyjmując płatności wyłącznie przelewem bankowym.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki w zakresie sporadycznej sprzedaży samochodów osobowych klientom, tj. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. W tym przypadku, KIS zaznaczyła, że zgodnie z § 4 rozporządzenia ministra finansów, dostawa samochodów bez względu na ich charakter (sporadyczny czy regularny) podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących. Wnioskodawca, sprzedając samochody, nie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia, ponieważ taka transakcja znalazła się w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.613.2023.1.KP