Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że przychody ze świadczenia usług agentów i brokerów ubezpieczeniowych, nieświadczone w ramach wolnego zawodu podlegają opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi nieświadczone w ramach wolnego zawodu

Wnioskodawca od 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Posiadał zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jako broker ubezpieczeniowy wykonywał usługi zarówno bezpośrednio na rzecz klientów, jak i na rzecz innych brokerów. Od stycznia 2024 roku mężczyzna zaprzestał wykonywania usług jako broker, z uwagi na złożenie wniosku o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i tym samym wykreślenie z rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Aktualnie prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług jako osoba wykonująca czynności brokerskie na rzecz brokera. Świadczone usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 66.22.10.0 - Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Od początku 2022 r. uzyskiwane przychody opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto, w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy pytanie, podatnik uzyskał przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym świadczone przez niego usługi można zakwalifikować do opodatkowania 15% stawką ryczałtu.

Podatnik argumentował, że świadczone przez niego usługi nie są usługami pośrednictwa świadczonego w ramach wolnego zawodu. Dodatkowo do wykonywanej działalności nie mają i nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z uwagi na to twierdził, że osiągane przychody mogą być opodatkowane 15% stawką ryczałtu.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 15%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość opodatkowania przychodów ze świadczonych usług 15% stawką ryczałtu.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz klasyfikacji PKWiU. Wskazał definicje wolnego zawodu oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, podkreślając różnice między nimi. Następnie odniósł się do art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ww. ustawy, który przewiduje opodatkowanie 15% stawką ryczałtu przychodów ze świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych, inne niż świadczone w ramach wolnego zawodu.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz odpowiednich przepisów prawa, KIS zauważyła, że ze względu na zmianę charakteru działalności, wnioskodawca nie będzie już pełnił funkcji brokera ubezpieczeniowego, lecz będzie wykonywał jedynie czynności brokerskie na rzecz innych podmiotów. W konsekwencji stwierdziła, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług agentów i brokerów ubezpieczeniowych, nieświadczonych w ramach wolnego zawodu podlegają opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

„Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że skoro nie będzie Pan świadczył usług w ramach wolnego zawodu, to przychody uzyskiwane ze świadczenia będących przedmiotem zapytania usług, podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006460673,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-26-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0113-KDIPT2-1-4011-857-2023-2-MZ.html