Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że darowizna zadatku na zakup nieruchomości, dokonana przez wnuka na rzecz dziadków, jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy osób należących do I grupy podatkowej.

Darowizna zadatku

Niniejsza sprawa dotyczy wnuka, który podpisał umowę przedwstępną na zakup mieszkania i garażu oraz wpłacił zadatek. Po nieotrzymaniu kredytu na zakup, dziadkowie postanowili dokonać transakcji na własną rękę.

Z uwagi na fakt, że sprzedający nie zwrócił zadatku, a zamiast tego zgodził się na zmianę nabywcy na dziadków, notariusz postanowił zawrzeć umowę darowizny praw i obowiązków z umowy przedwstępnej. Dzięki temu zadatek wnuka został zaliczony na poczet ceny nieruchomości, którą kupili dziadkowie. Pozostałą kwotę na zakup mieszkania wpłacili dziadkowie samodzielnie.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy zadatek wpłacony przez wnuka i darowany dziadkom jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn.

Podatnik twierdził, że darowizna zadatku została dokonana poprzez akt notarialny pomiędzy osobami z I grupy podatkowej, co zwalnia z opłaty podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem zgłoszenia darowizny na druku SD-Z2 do urzędu skarbowego.

Stanowisko organu podatkowego było mieszane.

Dyrektor KIS stwierdził, że umowa darowizny zadatku pomiędzy wnukiem a dziadkami, zawarta w formie aktu notarialnego, faktycznie zwalnia z podatku od spadków i darowizn, jako że dotyczy osób z I grupy podatkowej. Jednakże, organ podatkowy skorygował stanowisko wnioskodawcy wskazując, że nie ma obowiązku zgłaszania takiej darowizny do urzędu skarbowego, jeśli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, co jest wystarczające dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

"Podkreślić przy tym należy, że skoro umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego, to – w celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej – nie ciąży na Panu obowiązek zgłoszenia jej do naczelnika urzędu skarbowego.

Z treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (jak już wyżej wskazano) co prawda wynika, iż jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie przez nabywcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek taki nie obejmuje jednak przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zatem dla celów skorzystania przez Pana ze zwolnienia podatkowego – wbrew Pana twierdzeniu – nie wystąpił obowiązek zgłoszenia nabycia ww. prawa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest precyzyjne i adekwatne do przedstawionej sytuacji.

Interpretacja ta podkreśla znaczenie dokładnego zrozumienia przepisów prawa podatkowego oraz cywilnego, a także ich prawidłowego stosowania w konkretnych przypadkach.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/