Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że pełny limit zwolnienia z VAT w wysokości 200 000 zł przysługuje przedsiębiorcom po wznowieniu działalności gospodarczej, niezależnie od jej wcześniejszego zawieszenia.

Zawieszenie działalności a limit zwolnienia z VAT

Wnioskodawcą jest przedsiębiorca, który w dniu 1 czerwca 2016 r. otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, którą następnie zawiesił 30 czerwca 2018 r. Po ponad pięcioletnim okresie, działalność została wznowiona 4 lipca 2023 r. jako działalność zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, co wiązało się z nieprzekroczeniem progu 200 000 zł obrotu. W związku z powyższym, wnioskodawca zwrócił się do KIS z pytaniem o wysokość przysługującego mu zwolnienia z VAT w roku 2023, po wznowieniu działalności gospodarczej, czy jest to 200 000 zł w pełnej wysokości czy kwota ustalona proporcjonalnie do okresu odwieszenia działalności.

Mężczyzna przedstawił stanowisko, zgodnie z którym w 2023 roku przysługiwało mu zwolnienie w pełnej wysokości 200 000 zł. Wnioskodawca uznał, że zawieszenie działalności nie wpływało na limit określony w art. 113 ustawy o VAT oraz że, mimo zawieszenia, była to ciągle ta sama działalność prowadzona pod tym samym numerem NIP.

KIS: pełen limit zwolnienia z VAT po wznowieniu działalności gospodarczej

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że zawieszenie i późniejsze wznowienie działalności nie zmienia statusu podatnika w kontekście prawa do korzystania z limitu zwolnienia z VAT. KIS podkreśliła, że po wznowieniu działalności gospodarczej, wnioskodawca nie był uznawany za podatnika rozpoczynającego działalność od nowa, lecz za podatnika kontynuującego wcześniej zawieszoną działalność. Według organu podatkowego to rozróżnienie miało zasadnicze znaczenie, gdyż zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, nowi podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia w proporcji do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym. Jednak w przypadku kontynuacji działalności, taka proporcjonalność nie ma zastosowania, co pozwala na korzystanie z pełnego limitu zwolnienia.

Organ podatkowy odwołał się również do art. 11 ustawy ordynacja podatkowa, która definiuje rok podatkowy jako rok kalendarzowy. Oznacza to, że limit zwolnienia z VAT dla podatników kontynuujących działalność po jej zawieszeniu należy rozpatrywać w kontekście całego roku podatkowego, niezależnie od faktu zawieszenia. Dodatkowo, organ podatkowy zauważył, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej, co zostało uregulowane w ustawie prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza zaprzestania bytu przedsiębiorcy, lecz jedynie przerwę w aktywnym wykonywaniu działalności. W związku z tym, zawieszenie i wznowienie działalności przez przedsiębiorcę traktowane jest jako kontynuacja tej samej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.785.2023.1.MG