Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że dodatkowe odrębne świadczenie za odstąpienie od dochodzenia dalszych roszczeń związanych z umową kredytową otrzymane od banku na podstawie zawartej ugody stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu PIT.

Kwota za odstąpienie od dalszych roszczeń a PIT

W 2011 r. wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego denominowaną we frankach szwajcarskich na cele mieszkaniowe. Przedmiotowa umowa zawierała klauzule abuzywne, w związku z tym kobieta wystąpiła do banku z wnioskiem o mediacje i porozumienie się w tej sprawie. W lutym 2023 r. podatniczka sprzedała mieszkanie i całkowicie spłaciła kredyt. Kwota, która została wpłacona do banku przez cały okres obowiązywania umowy, znacznie przekraczała kwotę udzielonego kredytu. Bank zgodził się zawrzeć ugodę, w wyniku której wypłacił wnioskodawczyni kwotę wyliczoną jako nadpłatę kredytu, odsetki od kwoty nadpłaconej oraz kwotę w związku z zobowiązaniem się do odstąpienia od dalszych roszczeń związanych z tą umową.

Zainteresowana argumentowała, że nie powinna uiszczać podatku dochodowego od dodatkowej kwoty wypłaconej przez bank w związku z zawartą ugodą, z uwagi na to, że kredyt został już spłacony, a dodatkowa kwota wypłacona przez bank nie jest skutkiem wyroku sądowego. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Świadczenie podlega opodatkowaniu PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że otrzymane od banku odrębne świadczenie na podstawie zawartej ugody stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaznaczył, że otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej, są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu, jego części lub odsetek. Podobnie jest w sytuacji, w której dochodzi do wypłaty przez bank dodatkowej kwoty jako odrębnego świadczenia banku na rzecz kredytobiorców, czyli świadczenia innego niż umorzenie kredytu oraz innego niż zwrot nadpłaconego kredytu i odsetek.

Na podstawie powyższego organ doszedł do wniosku, że wypłaconą dodatkową kwotę pieniężną na podstawie zawartej ugody należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Następnie wskazał, że kwestia zaniechania podatku od kwoty umorzonych wierzytelności, które to umorzenie ma miejsce od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r., została uregulowana w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów. Organ zauważył, że świadczenie, które podatniczka otrzymała, nie jest umorzoną wierzytelnością z tytułu kredytu mieszkaniowego ani otrzymanym świadczeniem w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.

„Wobec powyższego, skoro ugoda z Bankiem wyodrębnia kwotę, której dotyczy pytanie, jako odrębne świadczenie Banku na Pani rzecz, stanowiące kwotę pieniężną wypłaconą w związku z Pani zobowiązaniem do odstąpienia od dalszych roszczeń w przyszłości związanych z umową kredytową, nie może Pani skorzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w odniesieniu do tej dodatkowej kwoty” - podkreślił organ.

W konsekwencji, KIS stwierdziła, że otrzymane dodatkowe odrębne świadczenie na podstawie zawartej ugody stanowi dla wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu PIT.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006465162,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-1-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0115-KDIT2-4011-586-2023-2-LS.html