Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup pierwszej nieruchomości przez osoby nieposiadające wcześniej żadnych praw do lokalu mieszkalnego zwalnia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Nabycie działki budowlanej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym

W dniu 17 listopada 2023 roku wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przez parę spodziewającą się dziecka. Dotyczył on możliwości zwolnienia z opodatkowania nabycia działki budowlanej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, zakupionej od dwóch prywatnych sprzedających, będących współwłaścicielami nieruchomości.

Wnioskodawcy przed zakupem nie posiadali żadnych praw własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu zakupu, pomimo wcześniejszych informacji o możliwości zwolnienia z podatku, opłacili oni 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, kierując się informacją od notariusza.

Podatnicy zapytali, czy jako kupujący pierwszą nieruchomość powinni być zwolnieni z tego podatku. Ich zdaniem, na mocy art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przysługuje im zwolnienie, ponieważ nie posiadali oni wcześniej żadnych praw do lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawcy są uprawnieni do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawcy są uprawnieni do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Odwołując się do odpowiednich przepisów organ uzasadnił, że umowa sprzedaży nieruchomości, zakupionej przez osoby nieposiadające wcześniej praw do lokalu mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia. Wnioskodawcy, zgodnie z interpretacją prawa, spełnili warunki zwolnienia, co pozwoliło na uniknięcie podatku od czynności cywilnoprawnych.

"Jak wynika z treści wniosku, zakupili Państwo działkę budowlaną zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Aby skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie mogło Państwu przysługiwać żadne z praw ani udział w prawie wskazanym w treści tego przepisu. Do momentu zakupu nieruchomości nie posiadali Państwo innego prawa własności ani spółdzielczego własnościowego prawa do budynku/lokalu mieszkalnego.

W takiej sytuacji, zawarta przez Państwa umowa sprzedaży korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej stanowi ważny precedens dla innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji, podkreślając konieczność dokładnej analizy przepisów prawa podatkowego przed dokonaniem transakcji. Organ podatkowy wykazał się dokładnością w interpretacji prawa, zapewniając wnioskodawcom jasność co do ich sytuacji podatkowej oraz podkreślając znaczenie dokładnego zrozumienia przepisów dla uniknięcia niepotrzebnych opłat.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/