Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że nabycie samochodu osobowego na wyłączną własność, w drodze porozumienia o rozliczeniu nakładów na majątek wspólny, towarzyszącego ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podział majątku małżonków i rozliczenie nakładów

Wnioskodawczyni będąca w trakcie procesu rozwodowego zawarła z mężem notarialną rozdzielność majątkową oraz porozumienie dotyczące rozliczenia nakładów na majątek wspólny. W drodze tego porozumienia zobowiązała się do spłaty określonej kwoty wobec męża w zamian za wyłączną własność samochodu.

Kobieta była zdania, że w przedstawionej sytuacji nie powinna płacić PCC. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Brak obowiązku zapłaty PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że nabycie samochodu na wyłączną własność w wyniku podziału majątku małżonków i rozliczenia nakładów na majątek wspólny nie podlega opodatkowaniu PCC.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PCC oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wyjaśnił, że art. 1 ust. 1 i 2, określający zakres przedmiotowy ustawy o PCC zawiera enumeratywny katalog czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku. Z uwagi na to, jeżeli dana czynność nie została wymieniona w ustawowym katalogu, to nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, nawet jeżeli wywołuje skutki gospodarcze takie same lub podobne do tych, które zostały w katalogu wymienione.

„Przechodząc na grunt tej sprawy, należy zauważyć, iż w następstwie ustania wspólności majątkowej dopuszczalnym jest podział majątku małżeńskiego objętego dotychczas ww. wspólnością. Podział majątku małżeńskiego jest instytucją prawa rodzinnego, a nabycie w ramach jego rzeczy i praw majątkowych nie zostało wymienione w enumeratywnym katalogu zawartym w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem” - wskazał organ.

Na podstawie powyższego KIS podkreśliła, że art. 1 ust. 1 ustawy o PCC wskazuje przedmiot opodatkowania PCC, jednakże nie wymienia podziału majątku małżonków i rozliczenia nakładów na majątek wspólny jako czynności opodatkowanej.

„Skoro w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustawodawca nie wymienił podziału majątku małżonków i rozliczenia nakładów, to otrzymanie przez Panią składnika majątku w postaci samochodu, w wyniku czynności cywilnoprawnej (zawarcia umowy – porozumienia), również wtedy, gdy wartość udziałów otrzymanych składników majątku przez Panią będzie większa od wartości Pani udziału w majątku małżeńskim, nie rodzi obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych. Nabycie w wyżej wskazany sposób majątku nie podlega przepisom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i z tego tytułu nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty tego podatku” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006458684,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-26-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-3-4014-499-2023-2-MD.html