Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że działalność lekarza specjalisty chorób wewnętrznych, świadczącego usługi na rzecz byłego pracodawcy – szpitala, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile spełnione są określone warunki.

Działalność lekarza specjalisty a ryczałt

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który w latach 2018-2023 odbywał szkolenie specjalistyczne w szpitalu powiatowym jako młodszy asystent. Podatnik planował od stycznia 2024 r. współpracę z tym samym szpitalem jako lekarz specjalista chorób wewnętrznych. W ramach współpracy mężczyzna samodzielnie prowadził pacjentów i wykonywał inne specjalistyczne czynności. Dotychczasowe przychody z działalności gospodarczej były opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy stawce 14%.

Mężczyzna skierował pytanie do KIS czy w 2024 może za pomocą ryczałtu opodatkować przychody z usług dla byłego pracodawcy. Wnioskodawca uważa, że z uwagi na istotne różnice w zakresie samodzielności, charakteru wykonywanych czynności oraz stopnia odpowiedzialności, powinien mieć możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

KIS: działalność lekarza specjalisty kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem

Według oceny organu podatkowego, stanowisko przedstawione przez mężczyznę było prawidłowe. KIS uznała, że planowana działalność jako lekarza specjalisty w pełni spełniała wymagania ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pozwalające na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Organ podatkowy potwierdził, że planowana działalność lekarza specjalisty jako samodzielnie świadczącego usługi zdrowotne na rzecz szpitala spełniła kryteria działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, działalność gospodarcza obejmuje wszelkie czynności zarobkowe prowadzone we własnym imieniu, zorganizowane i ciągłe, z których uzyskiwane przychody nie są zaliczane do innych przychodów określonych w ustawie. Organ podatkowy uwzględnił fakt, że w nowej roli lekarza specjalisty, wnioskodawca samodzielnie prowadził proces diagnostyczno-leczniczy, interpretował wyniki badań, konsultował się z innymi lekarzami oraz wypisywał recepty, co wiązało się z pełną odpowiedzialnością za rezultaty świadczonych usług.

Analiza wyłączeń z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wykazała, że planowana działalność nie podlega żadnym z wyłączeń wymienionych w ustawie. Szczególnie istotne było sprawdzenie, czy świadczenia zdrowotne wykonywane przez wnioskodawcę w poprzednim zatrudnieniu nie kwalifikują się jako działalność niepodlegająca ryczałtowi. Okazało się, że rezydentura, w której podatnik pracował pod nadzorem lekarza specjalisty, nie stanowiła samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem nie wykluczała możliwości opodatkowania planowanej działalności w formie ryczałtu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.531.2023.2.MS