Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że przekazywanie utargu za pośrednictwem konta bankowego wspólnika na konto bankowe spółki nie podlega opodatkowaniu PCC, jako czynność niewymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przekazywanie utargu z konta wspólnika na konto spółki

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na detalicznym i hurtowym handlu opałem. Planuje on dokonać przekształcenia obecnie prowadzonej działalności w spółkę z o.o. Powstała z przekształcenia spółka będzie kontynuować działalność w zakresie handlu opałem. Przedsiębiorca będzie członkiem zarządu spółki oraz jednym z dwóch wspólników. Mężczyzna zamierza dokonywać wpłat utargu spółki przy pomocy należącego do niego rachunku bankowego. W modelu tym będzie wpłacał utarg (gotówkę) najpierw na należący do niego wyodrębniony rachunek, a następnie dokonywał przelewu tych środków na rachunek spółki. Specjalnie wyodrębnione konto bankowe należące do wnioskodawcy będzie służyło wyłącznie dla dokonywania ww. transakcji.

Mężczyzna nie będzie uprawniony do rozporządzania ani korzystania wpłacanymi środkami, a świadczenie powyższych czynności opisane zostanie w umowie spółki, jako świadczenie niepieniężne na jej rzecz, do którego zobowiązany będzie, jako wspólnik spółki w trybie art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Za wykonywane działania mężczyzna będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości rynkowej, adekwatne do rodzaju wykonywanych aktywności oraz przepracowanych miesięcznie godzin.

Zainteresowany argumentował, że opisana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC. W szczególności nie będzie stanowiła umowy depozytu nieprawidłowego. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Transakcja nie podlega opodatkowaniu PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PCC oraz Kodeksu cywilnego. Wskazał, że opodatkowaniu PCC podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w ustawie o PCC, w tym umowy pożyczki pieniędzy oraz depozytu nieprawidłowego. Następnie odniósł się do definicji i warunków umowy pożyczki oraz umowy depozytu nieprawidłowego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz konkretnych przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że skoro wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy na własność, co jest elementem koniecznym dla zaistnienia umowy pożyczki, ani nie będzie miał możliwości dysponowania środkami, co jest konieczne zarówno dla pożyczki, jak i dla depozytu nieprawidłowego, to tym samym dokonywane przez niego czynności nie mogą być zakwalifikowane ani jako umowy pożyczki, ani jako umowy depozytu nieprawidłowego. W rezultacie organ stwierdził, że planowane działania nie podlegają opodatkowaniu PCC.

„W konsekwencji, skoro nie będzie to czynność wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, nie będzie ciążył na Panu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006450195,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-19-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-3-4014-519-2023-1-MD.html