Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom w trakcie wykonywania zadań nie uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Przekąski i napoje wykorzystywane do celów biznesowych

Wnioskodawca, działający w formie spółki akcyjnej i zajmujący się tworzeniem oprogramowania, zainwestował w poprawę warunków pracy swoich pracowników, regularnie nabywając dla nich różnego rodzaju napoje i przekąski. Te produkty były udostępniane w ogólnodostępnych miejscach w siedzibie firmy, aby personel mógł z nich korzystać w dowolnym momencie podczas pracy.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu tych zakupów, argumentując, że przekąski i napoje, będąc wykorzystywane do celów biznesowych, wpływają na efektywność i integrację zespołu, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Wnioskodawca w swoim uzasadnieniu opierał się na przepisach prawa VAT oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podkreślając, że zakupione produkty mają pośredni związek z prowadzoną działalnością, ponieważ służą poprawie atmosfery pracy i efektywności spotkań. Zaznaczył również, że udostępnienie przekąsek personelowi jest praktyką rynkową, wspierającą argumentację o zasadności odliczenia VAT.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje

Dyrektor KIS stwierdził, że nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu artykułów spożywczych, które zostaną udostępnione Personelowi w trakcie wykonywania zadań oraz w trakcie spotkań organizowanych przez podatnika w ramach zespołów projektowych, szkoleń wewnętrznych i narad z zleceniodawcami. Według organu podatkowego, udostępnienie tych artykułów nie jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a służy zaspokojeniu prywatnych potrzeb personelu.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, powołując się na przepisy prawa podatkowego, które określają warunki odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Udostępnienie artykułów spożywczych Personelowi nie spełnia tego warunku, ponieważ nie ma związku z działalnością opodatkowaną.

"W konsekwencji stwierdzić należy, że w okolicznościach sprawy przedstawionych we wniosku nie będzie Państwu przysługiwało w ogóle prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia artykułów spożywczych udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych miejscach w Państwa siedzibie oraz artykułów spożywczych udostępnianych w trakcie spotkań organizowanych przez Państwa w ramach zespołów projektowych, szkoleń wewnętrznych i narad z Państwa zleceniodawcami, w których udział bierze Personel, z uwagi na brak możliwości przyporządkowania jaka część zakupów będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu artykułów spożywczych, które następnie zostaną udostępnione Personelowi w trakcie wykonywania zadań, jak również w trakcie spotkań organizowanych przez Państwa w ramach zespołów projektowych, szkoleń wewnętrznych i narad ze zleceniodawcami, w których bierze udział Personel, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Ocena stanowiska organu podatkowego wskazuje na rygorystyczne podejście do interpretacji przepisów dotyczących odliczeń podatku VAT. Podkreśla to, że w ocenie organów skarbowych, udostępnienie przekąsek i napojów pracownikom nie przyczynia się bezpośrednio do czynności opodatkowanych, co uniemożliwia odliczenie VAT od tych wydatków. Ta interpretacja może mieć znaczący wpływ na podejmowane przez przedsiębiorstwa decyzje inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie dbałości o warunki pracy i zadowolenie personelu.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/