Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że radca prawny ma możliwość wystawiania faktur VAT i paragonów fiskalnych podczas zawieszenia działalności gospodarczej za czynności wynikające z umów zawartych przed zawieszeniem działalności.

Zawieszenie działalności a faktury i paragony

Wnioskodawca - radca prawny od 2 stycznia 2024 r. został zatrudniony w centralnym organie administracji rządowej i był zobowiązany do zawieszenia działalności gospodarczej. Podczas prowadzenia działalności wykonywał zastępstwo procesowe z urzędu, jako pełnomocnik albo jako obrońca. Księgowość sądu zwróciła się do niego o wystawienie faktury VAT w celu wykonania wyroku i zapłaty wynagrodzenia. Podobnie z rozliczeniem usługi świadczonej na podstawie zawartej umowy zlecenia o zastępstwo procesowe osoby fizycznej albo prawnej, albo obrony - po zakończeniu zastępstwa albo obrony klient żąda faktury VAT, albo paragonu fiskalnego.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jest uprawniony do wystawienia faktury VAT albo paragonu fiskalnego za wykonywane czynności zastępstwa procesowego, obrony z urzędu albo z wyboru, a także kurateli - po zawieszeniu działalności gospodarczej, tj. po 2 stycznia 2024 r., w odniesieniu do wykonywanych czynności z umów zawartych przed zawieszeniem działalności.

Prawnik był zdania, że po zawieszeniu działalności gospodarczej jest uprawniony do wystawienia faktury VAT albo paragonu fiskalnego w odniesieniu do umów zlecenia o zastępstwo procesowe/obronę, albo wyznaczenie przez sąd do zastępstwa/obrony/z urzędu, albo sprawowania kurateli, które rozpoczęły się postanowieniem sądu lub zostały zawarte z klientami przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej.

Możliwość wystawiania faktur i paragonów

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość wystawiania faktur i paragonów podczas zawieszenia działalności gospodarczej za czynności, które wynikają z umów zawartych przed zawieszeniem działalności.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz ustawy Prawo przedsiębiorców. Zaznaczył, że podatnik ma obowiązek ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na fakt, czy sprzedaż ta jest dokumentowana fakturą wystawioną na żądanie nabywcy, czy też nie.

Następnie organ zauważył, że mimo zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik nadal może wykonywać czynności związane z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym także może regulować zobowiązania z umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Zawieszenie działalności nie oznacza ustania statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie przerwę w aktywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym podatnik w okresie zawieszenia ma pewne uprawnienia i obowiązki, które związane są z działalnością prowadzoną przed datą zawieszenia.

W dalszej części interpretacji KIS podkreśliła, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej istnieje możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności rozpoczęte przed zawieszeniem działalności, co wiąże się z koniecznością wystawienia faktur lub paragonów fiskalnych zgodnie z przepisami. Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku wystawiania dokumentów podatkowych, jeśli są one związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT.

„Tym samym, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, w związku z otrzymanym wynagrodzeniem za wykonanie czynności rozpoczętych przed zawieszeniem działalności gospodarczej, tj. przed 2 stycznia 2024 r. będzie Pan zobowiązany do wystawiania i wydawania faktur na rzecz klientów będących przedsiębiorcami oraz paragonów fiskalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych lub również faktur na żądanie wyrażone w odpowiednim czasie przez klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i rolnikami ryczałtowymi” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006490099,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-20-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP1-3-4012-6-2024-4-JG.html