Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że otrzymanie przez spółkę opłaty za zużyte paliwo z tytułu zwrotu niezatankowanego samochodu używanego przez pracownika do celów prywatnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opłata za zużyte przez pracownika paliwo a VAT

Spółka posiada flotę samochodów służbowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. W firmie występują przypadki nieodpłatnego udostępniania auta pracownikowi wyłącznie do jazd prywatnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, udostępniany samochód powinien mieć zatankowane paliwo. Jeśli pojazd zostanie zwrócony bez uzupełnionego baku, wówczas spółka dokona tankowania we własnym zakresie tak, aby samochód mógł być dalej wykorzystywany do celów firmowych. Po upływie okresu korzystania z samochodu pracownik będzie obciążany kosztami związanymi z zatankowaniem przez spółkę zużytego paliwa do jazd prywatnych. Opłata zostanie pobrana poprzez potrącenie z najbliższego wynagrodzenia pracownika.

Firma była zdania, że otrzymana opłata będzie pozostawała poza zakresem opodatkowania VAT. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Brak opodatkowania podatkiem VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że otrzymanie opłaty za zużyte paliwo nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz Kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Ponadto, wyjaśnił, że bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniej i jasno zindywidualizowanej korzyści na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę oraz gdy świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności.

„Dokonując rozstrzygnięcia ww. kwestii będącej przedmiotem Państwa wątpliwości, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie otrzymanie Opłaty przez Spółkę będącej kosztem paliwa, jakie Pracownik zużył, wykorzystując samochód służbowy dla celów prywatnych, nie stanowi wynagrodzenia za jakiekolwiek czynności występujące pomiędzy Spółką a Pracownikiem. Należy mieć bowiem na względzie, że podmioty te zgodnie z przyjętymi założeniami ustaliły, że udostępniany samochód powinien mieć zatankowane paliwo, tj. pracownik powinien ponosić koszt paliwa wykorzystanego przez niego do celów prywatnych” - wskazał organ.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz konkretnych przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że po stronie spółki nie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów (paliwa) na rzecz pracownika, ani też do odpłatnego świadczenia usług, z uwagi na to, że paliwo to wykorzystane zostało do celów prywatnych pracownika, a jego równowartość w formie opłaty zostanie pracownikowi pobrana z wynagrodzenia. W związku z tym otrzymanie opłaty przez spółkę będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT.

„W rezultacie odpowiadając na Państwa pytanie, stwierdzić należy, że otrzymanie Opłaty przez Spółkę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy. W związku z tym, Państwa stanowisko, zgodnie z którym otrzymanie Opłaty przez Spółkę będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, uznaję za prawidłowe” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006490102,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-20-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP1-3-4012-652-2023-2-JG.html