Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia mobilnego domku, używanego w działalności gospodarczej, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wynajem domku mobilnego a amortyzacja

Wnioskodawczynią jest kobieta, która planuje rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o usługi wynajmu mobilnego domku, czyli kontenera na kołach służącego zarówno celom mieszkalnym, jak i biurowym. Domek mobilny charakteryzuje się tym, że nie jest trwale związany z gruntem i posiada układ jezdny (koła i osie), co umożliwia jego łatwe przemieszczanie. Może być wykorzystywany zarówno jako przestrzeń mieszkalna, jak i biurowa, nie wymagając przy tym zmian konstrukcyjnych czy dodatkowych działań. Właścicielka planuje wprowadzić domek do ewidencji środków trwałych i amortyzować go, jeśli w ciągu najbliższych dwóch do trzech miesięcy nie znajdzie nabywcy.

Podatniczka skierowała pytanie do organu podatkowego, czy możliwe będzie odliczenie amortyzacji domku mobilnego od kosztów podatkowych, zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że amortyzacji podlegają środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. Kobieta jest zdania, że istnieje możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych domku mobilnego do kosztów podatkowych.

KIS: odpisy amortyzacyjne domku mobilnego można zaliczyć do kosztów podatkowych

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez kobietę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że podatniczka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, którym był domek mobilny (kontener na kołach - barakowóz). Zgodnie z przepisami, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności oraz budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków. KIS podkreśliła istotę odwołania się do przepisów prawa cywilnego, aby określić charakter nieruchomości. Organ wskazał na definicję nieruchomości z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego oraz kryteria określające części składowe rzeczy, co stanowiło podstawę do ustalenia statusu domku mobilnego.

Ponadto, organ podatkowy ustalił, że domek mobilny był wykorzystywany przez wnioskodawczynię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a jego przewidywany okres użytkowania był dłuższy niż jeden rok. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają składniki majątku, które spełniają określone warunki, między innymi są własnością podatnika oraz są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.769.2023.2.AWO