Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż samochodu wygranego na loterii przed upływem 6 miesięcy od dnia nabycia nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia drugiego podatku dochodowego.

Plan sprzedaży wygranego samochodu

W 2023 r. odbył się konkurs. Wygraną stanowił samochód o pewnej wartości rynkowej oraz nagroda pieniężna, pokrywająca zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten został odprowadzony przez sponsora nagrody do właściwego urzędu skarbowego.

Wnioskodawczyni w sprawie - laureatka konkursu, planuje sprzedać samochód przed upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania nagrody, za określoną cenę. Sprzedaż ta nie będzie dla niej działalnością gospodarczą.

Zgłoszone pytanie wnioskodawczyni dotyczyło, czy planowana sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni, powołując się na liczne interpretacje oraz na art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, argumentowała, że sprzedaż samochodu wygranego w konkursie przed upływem 6 miesięcy od dnia nabycia nie powoduje obowiązku uiszczenia kolejnego podatku dochodowego, gdyż za koszt nabycia przyjmuje się wartość samochodu, będącą podstawą do naliczenia podatku od wygranej.

s

Stanowisko organu podatkowego potwierdziło prawidłowość argumentacji wnioskodawczyni. Dyrektor KIS odwołał się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując, że sprzedaż samochodu będącego przedmiotem wygranej w konkursie przed upływem pół roku od nabycia jest źródłem przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy. Przychód uzyskany ze sprzedaży to wartość samochodu w cenie umowy sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, gdzie kosztem uzyskania przychodu jest wartość samochodu przyjęta do obliczenia podatku od wygranej. Zaznaczono, że zryczałtowany podatek dochodowy nie wpływa na ustalenie dochodu ze sprzedaży, a w przypadku sprzedaży samochodu za cenę niższą niż wartość z dnia nabycia, ale odpowiadającą wartości rynkowej, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

"Należy zauważyć, że sprzedaż nagrody rzeczowej (samochodu) wygranej w konkursie – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – za cenę niższą od jej wartości z dnia nabycia, tj. wygrania w konkursie, skutkować będzie po Pani stronie brakiem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest to jednak uwarunkowane tym, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowej. W takiej sytuacji nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Niemniej, będzie ciążył na Pani obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym przychodu z tytułu sprzedaży nagrody w postaci samochodu, kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu uzyskania przychodu oraz wyniku (różnicy) tych dwóch elementów, tj. dochodu lub straty." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Organ podatkowy wyjaśnił, że wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym przychodu z tytułu sprzedaży, kosztów uzyskania przychodu oraz wyniku operacji, co pozwoli na właściwe rozliczenie się z fiskusem.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/