Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że wypłata zysku wypracowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu.

Zysk wypracowany przed przekształceniem firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 grudnia 2023 r. wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w branży produkcji wyrobów betonowych, złożył wniosek o interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego przed przekształceniem firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie to miało miejsce 29 kwietnia 2022 r., a przedsiębiorca planował wypłacić zysk z kapitału zapasowego nowo utworzonej spółki.

Wnioskodawca zapytał, czy taka wypłata zysku będzie stanowiła przychód podlegający ponownemu opodatkowaniu oraz czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty. Argumentował, że zysk został już opodatkowany w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności i że podwójne opodatkowanie tego samego dochodu jest niedopuszczalne.

Przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Stanowisko Dyrektora KIS było odmienne. Organ podatkowy, powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu spółek handlowych, stwierdził, że wypłata zysku zatrzymanego przed przekształceniem będzie stanowiła przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od takich dochodów pobiera się 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.

W uzasadnieniu swojej decyzji, organ podatkowy podkreślił, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje tym, że cały majątek przedsiębiorcy staje się majątkiem spółki, która jest odrębnym podmiotem gospodarczym. W konsekwencji, każda wypłata zysków zatrzymanych przez spółkę na rzecz udziałowca jest traktowana jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu.

"Dokonanie przez Spółkę na rzecz przedsiębiorcy przekształcanego (jedynego udziałowca Spółki) wypłaty zysków zatrzymanych, na podstawie stosownej uchwały, poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki, będzie stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, wypłata zatrzymanych zysków – zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego – nie będzie neutralna podatkowo dla przedsiębiorcy przekształconego, tj. powstanie po Jego stronie przychód do opodatkowania, a tym samym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

To stanowisko organu podatkowego podkreśla ważność rozróżnienia między kontynuacją działalności gospodarczej w innej formie prawnej a rozliczeniami podatkowymi wynikającymi z tej transformacji. Wypłata zysku wypracowanego przed przekształceniem, mimo że została wygenerowana jeszcze przed zmianą formy prawnej działalności, po przekształceniu traktowana jest jako przychód podlegający opodatkowaniu, co ma na celu zapewnienie prawidłowego obiegu finansowego i spełnienie obowiązków podatkowych przez podmioty gospodarcze.