Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że skoro magazyn energii elektrycznej jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, to wydatki z nim związane można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna - magazyn energii

W 2023 r. wnioskodawca - podatnik opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej rozbudował w budynku mieszkalnym jednorodzinnym instalację fotowoltaiczną o magazyn energii elektrycznej w celu zwiększenia auto-konsumpcji energii uzyskanej z paneli fotowoltaicznych. Podatnik otrzymał częściowe dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd 5.0”, a pozostałą część kosztów instalacji magazynu energii chciałby uwzględnić w rozliczeniu PIT jako koszt kwalifikowany ulgi termomodernizacyjnej. Wydatki, które mężczyzna planuje odliczyć, zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez wnioskodawcę we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie przekroczy kwoty 53 000 zł. Opisane wydatki, oprócz dofinansowania „Mój prąd 5.0” nie zostały i nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie. Wnioskodawca posiada faktury wystawione na swoje imię i nazwisko dokumentujące poniesione wydatki. Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Mężczyzna był zdania, że koszt magazynu energii elektrycznej stanowi wydatek podlegający uldze termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o PIT. Argumentował, że magazyn energii elektrycznej jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, innymi słowy stanowi on integralną część instalacji fotowoltaicznej. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przedmiotowe wydatki można uznać za podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT oraz Katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

KIS wyjaśniła, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Następnie organ podkreślił, że adresatami przedmiotowej ulgi są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Prawo do odliczenia przedmiotowej ulgi przysługuje także podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, KIS zauważyła, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w części 1 w punkcie 13 zostało wskazane ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 13 wskazano montaż instalacji fotowoltaicznej.

„W konsekwencji, skoro jak Pan wskazał, magazyn energii elektrycznej jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, to ww. wydatki, które Pan poniósł (w części niepodlegającej dofinasowaniu w ramach programu „Mój prąd 5.0”), można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006505595,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-28-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL2-1-4011-961-2023-2-JK.html