Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą i wykupionego z leasingu kwalifikuje się do opodatkowania 3% stawką ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Wnioskodawca w lutym 2023 r. zawiesił działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. W lipcu 2023 r. wykupił samochód osobowy z leasingu operacyjnego. Nie wprowadzał samochodu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane były ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Samochód w prowadzonej działalności był wykorzystywany w sposób tzw. mieszany. Po wykupie był wykorzystywany wyłącznie na cele prywatne niezwiązane z działalnością.

Podatnik argumentował, że przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu kwalifikuje się do opodatkowania 3% stawką ryczałtu, powołując się na odpowiednie przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 3%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą i wykupionego z leasingu kwalifikuje się do opodatkowania 3% stawką ryczałtu.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wyjaśnił, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. Nie wprowadza odrębnej stawki ryczałtu dla takiej transakcji. Nie przewiduje również, że przychód uzyskany z takiej sprzedaży musi być opodatkowany według jednej stawki podatku.

Następnie organ odniósł się do art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT, który stanowi o przychodach z odpłatnego zbycia składników majątku, w tym samochodów osobowych, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Przepis ten, wprowadzony nowelizacją z 29 października 2021 roku, pozwala na zastosowanie stawki ryczałtu w wysokości 3% do przychodów uzyskanych ze sprzedaży takich składników majątku, jeśli zostały one nabyte po 31 grudnia 2021 roku.

„Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane regulacje prawne wskazuję, że w przypadku opisanego zbycia samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, właściwe jest stosowanie stawki ryczałtu 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006469649,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-6-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0113-KDIPT2-1-4011-837-2023-2-KD.html