Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż miejsc postojowych przez podatnika jest zwolniona z VAT.

Sprzedaż miejsc postojowych a VAT

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który w 2022 roku wraz z żoną, w ramach wspólnoty majątkowej, zakupił 12 miejsc postojowych w hali garażowej od dewelopera po okazyjnej cenie. Celem inwestycji było zabezpieczenie przyszłości synów. Miejsca były wynajmowane, z miesięcznym odprowadzaniem podatku ryczałtowego. W 2023 roku, dwa z tych miejsc zostały odsprzedane deweloperowi, a jedno zbyto w celu pokrycia kosztów remontu domu. Wnioskodawca rozważa również możliwość dalszej sprzedaży miejsc w przyszłości, w zależności od potrzeb finansowych. Transakcje zakupu miejsc postojowych zostały udokumentowane fakturami VAT, jednak wnioskodawca i jego żona nie korzystali z prawa do odliczenia VAT.

Mężczyzna zwrócił się z pytaniem do KIS czy w związku ze sprzedażą wybranych miejsc postojowych musi odprowadzić podatek VAT. Podatnik uważa, że nie powinien być zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku VAT z tytułu sprzedaży miejsc postojowych.

KIS: sprzedaż miejsc postojowych nie podlega VAT

Według oceny KIS, podatnikowi przysługiwała możliwość zwolnienia z zapłaty VAT przy sprzedaży miejsc postojowych. Organ podatkowy uznał, że działalność wnioskodawcy, mimo że nie była zarejestrowaną działalnością gospodarczą, spełniała kryteria działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Wnioskodawca, świadcząc usługi najmu i zarządzając nieruchomościami w sposób ciągły i zarobkowy, podlegał regulacjom VAT. KIS podkreśliła, że zgodnie z ustawą, działalność gospodarcza obejmuje nie tylko działalność producentów, handlowców, czy usługodawców, ale również wykorzystywanie towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W przypadku wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie miejsc postojowych podlegało definicji świadczenia usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu dostawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także nie ponoszono wydatków na ich ulepszenie (lub jeśli takie wydatki zostały poniesione, były one niższe niż 30% wartości początkowej). W przypadku mężczyzny, miejsca postojowe zakupione zostały w celu inwestycji i zabezpieczenia przyszłości, a nie w celu ich handlowego obrotu. Dodatkowo, KIS uznała, że nie dokonano ulepszeń miejsc postojowych, które uprawniały do odliczenia VAT.

Ponadto, organ podatkowy wskazał, że w kontekście dostawy nieruchomości, w tym miejsc postojowych, kluczowe znaczenie miało pojęcie "pierwszego zasiedlenia" oraz okres, jaki upłynął od tego momentu do momentu sprzedaży. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. KIS uznała, że w przypadku wnioskodawcy, sprzedaż nastąpiła w okresie krótszym niż dwa lata od zakupu, co mogłoby sugerować konieczność opodatkowania. Jednak ze względu na brak ulepszeń, sprzedaż korzystała ze zwolnienia z VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.625.2023.1.KM