Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że darowizna nowego samochodu od rodziców nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ środki pieniężne na zakup pojazdu zostały przelane bezpośrednio na konto dealera, a nie na konto obdarowanej.

Kwota przelana z konta matki na konto bankowe dealera samochodowego

Stan faktyczny przedstawia sytuację, w której wnioskodawczyni została obdarowana nowym samochodem o wartości 105 000 zł przez swoich rodziców. Dnia 26 lipca 2023 r. kwota 105 000 zł została przelana z konta matki na konto bankowe dealera samochodowego jako częściowa opłata za pojazd. W tytule przelewu widniał numer faktury oraz inne identyfikujące informacje. Faktura zawiera imię i nazwisko Pani oraz potwierdza, że jest ona właścicielem pojazdu. Później zostały złożone dwie deklaracje SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym, każda na kwotę 52 500 zł (połowę wartości samochodu), złożone przez obu rodziców.

Wnioskodawca pytał, czy składane deklaracje SD-Z2 są zgodne z opisaną sytuacją i czy możliwe jest zwolnienie z podatku od darowizny na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, biorąc pod uwagę darowiznę samochodu od rodziców. Wnioskodawca argumentował, że darowizna została przekazana zgodnie z prawem i powinna korzystać ze zwolnienia z obowiązku podatkowego.

obdarowana nie może skorzystać ze zwolnienia podatkowego

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, argumentując, że warunki zwolnienia z podatku od darowizny, określone w art. 4a ustawy, nie zostały spełnione. Głównym punktem spornym był fakt, że środki pieniężne zostały przelane na konto dealera samochodowego, a nie bezpośrednio na konto obdarowanej, co jest niezgodne z wymogami dotyczącymi dokumentowania otrzymania środków przez obdarowanego w sposób przewidziany przez prawo.

Ostatecznie, organ podatkowy stwierdził, że obdarowana nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny i zalecił złożenie zeznania podatkowego na formularzu SD-3, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn.

"Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem środki pieniężne przekazane tytułem darowizny zostały wpłacone na konto dealera samochodowego, a nie na rachunek bankowy obdarowanego (Pani rachunek bankowy).

W konsekwencji, otrzymana przez Panią darowizna podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. (…)

A zatem, skoro otrzymana darowizna środków pieniężnych nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ww. ustawy, powinna Pani złożyć zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-3 określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 2068) i wykazać w nim nabycie środków pieniężnych od rodziców." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Analiza organu podatkowego jest zgodna z literą prawa i podkreśla znaczenie dokładnego przestrzegania procedur podatkowych w przypadku darowizn. To przypadek pokazuje, jak ważne jest dokładne zrozumienie i stosowanie przepisów prawa podatkowego w kontekście darowizn, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia podatkowego.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/